Høringssvar fra Tvedestrand kirkelige fellesråd

Dato: 09.09.2021

Svartype: Med merknad

Tvedestrand kirkelige fellesråd har ingen merknader til høringsforslaget bortsett fra til punkt 8. Navneflytting. Fellesrådet mener her at alternativ 1 er det beste. Det vil oppleves som urimelig om navneflytting til navnet minnelund bare kan skje i forbindelse med dødsfall, mens navneflytting til andre gravminner ikke har dette kravet.