Høringssvar fra Kvam kyrkjelege fellesråd

Dato: 01.10.2021

Svartype: Med merknad

Høyringssvar frå Kvam kyrkjelege fellesråd

2.3 Arkivlova

Forslaget vert støtta. Departementet sitt forslag er ei vidareføring av ordninga i kyrkjelova.

3.3 Teieplikt for tilsette på gravplassane og tilsette med oppgåver etter gravplasslova

Forslaget vert støtta. Departementet sitt forslag er ei vidareføring av ordninga i kyrkjelova.

4.3 Kven handsamar klage på ei avgjerd gravplasstyresmakta har teke etter offentleglova

Forslaget vert støtta. Det er ryddig å ha ein klagemoglegheit, slik at ein kan prøve vedtak frå gravplassmyndigheita.

5.3 Uttale frå kyrkjelege organ ved søknad om anlegg, utviding eller vesentleg endring av gravplass Forslaget vert støtta. Den norske kyrkja bør ha moglegheit til å uttale seg, når nye anlegg ligg nær kyrkja.

6.3 Krav om medlemskap i gravplasslova § 22

Forslaget vert støtta, då dette ikkje er endring av gjeldande rett.

7.4 Nærare regulering av urnevegg

Forslaget vert støtta.

8.5.3 Namneflytting

Alternativ 1 frå departementet vert støtta.

8.6.5 Namneflytting i særlege situasjonar

Ingen merknad.

9.2.3 Nedbryting i kistegrav

Forslaget vert støtta.

9.3.3.Krav til massar ved lukking av opna kistegrav

Forslaget vert støtta.

9.4.3 Registrering av avvik

Forslaget vert støtta.

10.4Når festaren døyr

Forslaget vert støtta, men det bør og innehalde ei rettleiing om kven som skal verte festar om den som sørgjer for gravferda ikkje ynskjer å verte festar.

11.4 Betaling for å fjerne gravminne

Forslaget vert støtta.

12.4 Heimel til å gi løyve til forsøk som avvik frå lova

Forslaget vert støtta