Høringssvar fra Skjåk kyrkjelege fellesråd

Dato: 30.09.2021

Svartype: Med merknad

Skjåk kyrkjelege fellesråd (SKF)som er gravferdsmynde i Skjåk kommune takka for moglegheit til å svare på høyringa og SKR har nokre inspel:

Kap.1.Innleiing og samandrag

SKR er i ein prosess med å revidere vedtektene som ein fylgje av nye retningsliner

Kap.3. Teieplikt for tilsette på gravplassane og tilsette med oppgåver etter gravplasslova

Einkvar som er sett til å gjere ei teneste eller arbeid regulert i lova ,har teieplikt etter forvaltningslova §§13-13e

Anonyme graver si plassering er og lagt under teieplikt

Kap.4.Støttar dep.forslag

Kap.8 Namneflytting

Støttar dep.forslag §21

Kap.10 Når festaren døyr

Her har vi gode rutinar for at det vert registrert ny festar,når festaren døyr.

Og viss ikkje nokon tek over,så prøva vi å få tak i ny.

Men det kan vere innspel til nytt forslag:

Når festaren døyr,skal den som er ansvarleg for gravferda i samarbeid med familie,finne ny festar og varsle gravplassmynde om dette.

Kap.11 Betaling for fjerning av gravminne

Oppmodar om å at festar fjerna sjølv,viss ikkje er kyrkjetenar behjelpeleg,mot avgift i dei fleste tilfelle.

Namnet som vert sett på gravminne skal vere identisk med namnet på den gravlagde.

Gravplassmynde kan gje moglegheit til å føre på namn på person som er gravlagt anna stad

Skjåk kyrkjelege fellesråd 30.09.2021