Høringssvar fra Askvoll sokneråd

Dato: 22.09.2021

Svartype: Med merknad

Askvoll sokneråd takkar for høvet til å gje innspel i forslag til endringar i gravferdslov og -forskrift. Etter møte i fellesråd/sokneråd 21.09.2021, vedtakssak FR 2021/39 har vi høyringssvar som framgår av vedlegget.
Vedlegg