Høringssvar fra Sandefjord kommune

Dato: 09.09.2021

Sandefjord kommune er lokal gravplassmyndighet.

Høringssvar - Endringer i gravplassloven og gravplassforskriften var oppe til behandling i Hovedutvalg for kultur, idrett og fritid, den 31.08.2021.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt:

"Sandefjord kommunes merknader til foreslåtte endringer i gravplassloven og gravplassforskriften, fremgår av rådmannens vurderinger.".

Saken vektlegger de endringsforslagene som oppfattes å ha størst betydning for kommunen som lokal gravplassmyndighet.

Hele saken ligger som vedlegg.

Rådmannens vurdering:

Barne- og Familiedepartementets forslag til endringer i gravplassloven og gravplass-forskriften gjør at gravplassforvaltningen kan følge med i samfunnsutviklingen. Gravplass-forvalting er en offentlig oppgave, og det er viktig at det er like rammebetingelser og vilkår for innbyggerne, uavhengig av hvilket organ som utøver myndigheten. Rådmannen støtter på den bakgrunn forslag om arkivplikt, taushetsplikt mv slik det framkommer i forslaget.

Rådmannen støtter forslaget om å innhente uttalelse fra berørte organer i Den norske kirke ved søknad om anlegg og vesentlige endringer, utvidelse eller annet ved gravplass.

Urnevegg:
Rådmannen har ingen merknader til departementets forslag til endringer i gravplassforskriften § 14, 15a, 21 og 31. Som lokal gravplassmyndighet i kommunen er det noen momenter rundt regulering av urnevegg som bør vurderes.

I departementets forslag står det at urnen skal tåle oppbevaring i 100 år. Materiale disse urnene må være laget av, kan ikke gå i oppløsning mens den står i urneveggen. Det settes spørsmål til om departementet har vurdert at samme urne fra urneveggen skal begraves etter endt fredning-/festetid. Enten må asken flyttes over i en urne som er nedbrytbar eller så bør asken spres, slik at det ikke over tid er urner som opptar plass på gravplassene. Her må det tas hensyn til de som jobber og sikre god forvaltning av gravplassene.

Rådmannen kan ikke se at departementet har vurdert om det vil bli ny fredningstid på urnen når den blir begravet i jorden.

Gravplassmyndigheten vil få utgifter ved en eventuell etablering og drift av en urnevegg, og de lokale gravplassvedtektene må endres.

Gravlegging ved vanskelig jordsmonn - nedbryting av kistegrav:
Rådmannen støtter forslaget om i at det bør fastsettes i forskriften at deler av eller hele gravplassen kan stenges for kistegravlegging. Sandefjord kommune har selv områder hvor fredningstiden er satt til 50 år og det er stengt for kistegraver (Orelund gravlund).

Tilleggsvilkåret om at nedbrytingen ikke vil bli fullført på 60 år, bør være med av hensyn til både de ansatte og for pårørende.

Økonomiske konsekvenser knyttet til dette kan bli store dersom gravplassen må utbedres ved masseutskiftning. Her kan valget om nedstengning være et alternativ, gitt at det er ledige gravsteder ellers på gravplassen. Administrativt hos gravplassmyndigheten må det forklares og informeres om ved valg av gravsted med hensyn på fremtidig bruk av graven, da det vil ha stor innvirkning for fester/pårørende.

Flytting av navn til navnet minnelund:
Rådmannen vurderer at alternativ 2 angående navneflytting bør velges.

Navnet minnelund blir stadig en mer populær gravtype. Her er det viktig at muligheten for navneflytting til en navnet minnelund, vurderes opp mot antall plasser som er tilgjengelig. Det er ikke gunstig at minnelunden fylles opp med «tomme graver» selv om navneplatene på minnesmerke er i bruk.

Økonomiske konsekvenser er knyttet til den engangssummen/avgiften som betales ved gravlegging på minnelunden, som skal dekke stell og vedlikehold. Dersom mange ønsker navneflytting til minnelund, vil dette påvirke økonomien. Det bør vurderes å kunne innkreve festeavgift for det sted navnet flyttes til. Gravplassmyndigheten bør selv kunne regulere dette gjennom lokale vedtekter.

Vedlegg