Høringssvar fra Dovre kyrkjelege råd

Dato: 10.09.2021

Svartype: Med merknad

Dovre kyrkjelege råd støttar dei foreslåtte endringane med unntak av:

- Alternativ 2 ved namneflytting (gravplassforskriften § 21). Dette tillegget vil i stor grad avgrense dei etterlatte sine ynskje og behov om å behalde namna på gravplassen utan å ha eit stor ansvar for stell og tilsyn, stadig fleire bur andre stader. For gravplassforvaltninga vil overføring av namn til namna minnelund, frigjere mange graver (både enkeltgraver og gravstader). Vi ser det derfor som viktig at festar når som helst kan overføre namn til namna gravlund.

- Oppheving av gravplassforskriftens § 21 tredje ledd første punkt. Dette vil medføre auka arbeid og kostnader for gravplassforvaltninga.