Høringssvar fra Øvre Eiker kommune

Dato: 30.09.2021

Svartype: Med merknad

Her følger utskrift fra behandling i Øvre Eiker kommunestyre 29.09.2021, som svar på høringen:

Vedtak i Kommunestyret - 29.09.2021

Øvre Eiker kommune støtter forslagene til endringer i gravplassloven og gravplassforskriften. Øvre Eiker kommune foretrekker departementets alternativ 1 for regler om navneflytting.

Begrunnelse

Endringene er først og fremst av teknisk karakter. Øvre Eiker kommune ønsker ellers minst mulig statlig styring av lokale forhold.