Høringssvar fra AURSKOG-HØLAND KIRKELIGE FELLESRÅD

Dato: 29.09.2021

Svartype: Med merknad

AURSKOG-HØLAND KIRKELIGE FELLESRÅD

Sak 21/2021 VEDTAK:

Kirkevergens forslag til høringssvar godkjennes, og oversendes departementet.

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd (AHKF) støtter departementets forslag til endringer i gravplasslov og gravplassforskrift i kapittel 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3 og 12.4.

Angående forslag til endring i kapittel 8 er AHKF er positive til at uttrykket «navneflytting» tas i bruk for det som tidligere er benevnt «symbolsk flytting». AHKF går inn for alternativ 2 når det gjelder forslag til endring i gravplassforskriften §21. Det må presiseres at forutsetningen om at søknad til navneflytting skal skje i forbindelse med gravlegging kun gjelder for flytting til navnet minnelund. For navneflyttinger til ordinære gravminner bør forskriften åpne for at dette skal kunne søkes om utenom gravlegging.

Når det gjelder forslag til endringer som fremkommer i kap 9.3.3 og 9.4.3 vil AHKF støtte departementets forslag til endring i gravplassforskriftens §5, andre ledd. AHKF anser det naturlig at forskriften som gir hjemmel til å stenge deler av en gravplass for kistegraver også inneholder foreslåtte tilleggsvilkår for en slik stenging.

Angående forslag til endringer som fremkommer i kap 11, støttes disse ikke.

AHKF støtter ikke departementets forslag til endring i gravplassforskriften §21 som medfører at det ikke gis anledning til å ta betalt for tjenesten som utføres ved fjerning av gravminne. Gravplasslovens åpning for at gravplassmyndighet overtar ansvar for gravminne 6 måneder etter festes opphør bør ikke være førende for at fester kan fritas for ansvar for å fjerne gravminnet ved festeopphør. Departementet konkluderer med at forslaget har svært avgrensede økonomiske konsekvenser, og at frafall av inntekt kan kompenseres ved å kreve betalt ved gjenbruk av gravminner.

Gjenbruk av gravminner er foreløpig av marginalt omfang, og gravplassmyndighetene har direkte kostnader både ved fjerning og destruering av gravminner. AHKF ønsker at det er anledning til å ta betalt for tjenesten i henhold til et selvkost-prinsipp.

Kirkevergen

Jan Boutera