Høringssvar fra Nidaros bispedømmeråd

Dato: 22.09.2021

Svartype: Med merknad

Nidaros bispedømmeråd støtter alle de framlagte forslagene til endring i gravplassloven og gravplassforskriften.

Når det gjelder punktet om navneflytting sier Nidaros bispedømmeråd:

Nidaros bispedømmeråd støtter alternativ 2. Vi mener det vil være hensiktsmessig å begrense antallet navneflyttinger, for på den måten å styrke prinsippet om at navna minnelunder er utformet slik at det er plass til like mange navn (eller navneplater) som det er graver i jorda.

Vedlegg