Høringssvar fra Kvinesdal kirkelige fellesråd

Dato: 30.09.2021

Svartype: Med merknad

Høring

Kvinesdal kirkelige fellesråd slutter seg til hovedlinjene i høringsdokumentet fra Barne- og familiedepartementet: «Høyring om endringar i gravplasslova og gravplassforskrifta».

Vi har følgende kommentarer:

  1. Kapittel 10 Når festeren dør

Vi er særlig fornøyd med forslaget om at ansvar for gravfeste flyttes fra dødsboet til den som sørger for gravferden

  1. Kapittel 11 Betaling for å fjerne gravminne

Vi støtter framlegget om å ta bort hjemmel til å kreve avgift for å fjerne gravminner. Dette mener vi er til beste for en effektiv drift av gravplassene.

3. Kapittel 8 Navneflytting

Dette handler om muligheten til å flytte navn på en gravlagt til navnet minnelund. Til nå har det ikke vært åpnet for det med unntak av etter særskilt søknad.

Alternative 1: Departementet foreslår å tilføye i Gravplassforskriften § 21 andre ledd:

Gravplassmyndigheten kan gi tillatelse til at navn og data på person påføres gravminne på en eksisterende grav eller på minnesmerke på en navnet minnelund et annet sted enn der vedkommende er gravlagt. Søknad om navneflytting må fremmes av den som er ansvarlig for eller fester graven navnet skal flyttes fra. Den som er ansvarlig for eller fester graven navnet skal flyttes til, må samtykke. Det samme gjelder ved flytting til navnet minnelund. Navnet må fjernes fra det opprinnelige gravminnet eller minnesmerket.

Alternativ 2: Som over, men i tillegg skal nytt femte punktum lyde:

Søknad om navneflytting til en navnet minnelund kan bare fremmes i forbindelse med gravlegging og bare for ett navn.

Vi vil anbefale alternativ 2 som sikrer en forutsigbar forvaltning av minnelunden. Ved å åpne opp for navneflytting kun ved gravlegging, kan det settes som krav at navnet skal påføres samme skilt som den som er gravlagt i minnelunden. Det vil da ikke få konsekvenser for utnyttelsesgraden ved minnelunden. I og med at minnelunder tidligere ikke kunne åpne for navneflytting, er vår minnelund tilrettelagt med samme antall urne- og minneplateplasser.

I tillegg har vi to særmerknader som ikke er berørt i høringsdokumentet:

1. Vi ønsker at departementet også kan se på rekkefølgen for hvem som har ansvar for gravferden. Slik loven er utformet i dag, har en samboer/ektefelle rett til å sørge for gravferden uten at voksne barn har mulighet til å komme med innsigelser. Vi er spørrende til at avdødes barn over 18 år ikke har rettighet til å sørge for gravferden foran en person i f. eks et relativt nytt samboerforhold med avdøde. Rettigheten til hvem som sørger for gravferden vil uansett begrenses av en skriftlig erklæring fra avdøde.

2. I NOU 2014: 2 «Lik og likskap» tar utvalget til ordet for å fjerne koblingen mellom betalingsfri periode og fredningstid. Det ville da gi et generelt betalingsfritak i 20 år for alle gravlegginger. Dette vil være med å redusere behov for nye graver. Vi håper dette kan løftes fram igjen.