Høringssvar fra Gravplassmyndighet i Båtsfjord (Båtsfjord kirkelige fellesråd)

Dato: 29.09.2021

Svartype: Med merknad

Kap. 2 Arkivloven

Forslaget støttes. Dette er en videreføring av ordning etter tidligere kirkelov.

Kap. 3 Taushetsplikt for tilsatte på gravplassene og tilsatte med oppgaver etter gravplasslova.

Forslaget støttes. Dette er en videreføring av ordning etter tidligere kirkelov.

Kap. 4 Hvem behandler klage på avgjørelser gravplassmyndigheten har tatt etter offentlighetsloven.

Forslaget støttes.

Kap. 5 Uttale fra kirkelige organ ved søknad om anlegg, utviding eller vesentlige endring av gravplass

Forslaget støttes.

Kap.6 Krav om medlemskap i gravplassloven § 22

Forslaget støttes.

Kap.7 Nærmere regulering av urnevegg

Forslaget støttes.

Kap. 8 Navneflytting

Alternativ 1 fra departementet støttes.

Kap. 9 Nedbryting i kistegrav

Forslaget støttes. Krav til masser ved lukking av åpna kistegrav støttes, men alternativt som en “bør” bestemmelse og ikke ett absolutt krav i forskriften grunnet stor variasjon vedr. ressurssituasjonen hos gravplassmyndighetene.

Kap. 10 Når festeren dør

Intensjonen bak forslaget støttes, og endringen vil føre til mindre usikkerhet om hvem som er fester for eksisterende grav. Det vil uansett medføre en utfordring for den enkelte gravplassmyndighet, da det ikke foreligger oversikt på tvers av kommunegrenser om hvem som er fester for graver, og i mange tilfeller har heller ikke den som sørger for gravferden slik oversikt.

Kap. 11 Betaling for å fjerne gravminne

Forslaget støttes.

Kap. 12 Hjemmel til å gi tillatelse til forsøk som avvik fra lova

Ingen forslag

Svar fra

Gravplassmyndigheten i Båtsfjord