Høringssvar fra Vestby kirkelige fellesråd

Dato: 30.09.2021

Svartype: Med merknad

Vestby kirkelige fellesråd har kommentarer til kapittel 8 og 9, for de øvrige kapitlene sier vi oss enige med departementets forslag.

8. Uttrykket navneflytting bør benyttes.

Vi slutter oss til alternativ 1, da vilkårene i alternativ 2 er mulig å legge inn i de lokale gravplassforskriftene.

9. Spørsmål om tilleggsvilkår: Det bør være et tilleggsvilkår at gravplassmyndighet regner med at nedbryting neppe vil bli fullført på 60 år.

Når det gjelder de øvrige punktene i kapittel 9, sier vi oss enige i departementets forslag.