Høringssvar fra Birkenes kirkelige fellesråd

Dato: 29.09.2021

Svartype: Med merknad

Vedlagt er en PDF-fil som inneholder en skjematisk fremstilling av høringssvaret til Birkenes kirkelige fellesråd, med betenkninger rundt forslag til endringene i forhold til departementets forslag.

Kortversjonen er:
Birkenes kirkelige fellsråd støtter departementets forslag, med disse kommentarene:

Kapittel 5: Støtter departementets forslag til gravplassloven § 4 men med følgende presisering: "inkludert menighetsråd i berørte sokn" (når det gjelder hvem som skal innhentes uttalelse fra ved endringer på gravplassen).

Kapittel 7: Støtter departementets forslag til endring av gravplassforskriftens § 21, men med liten endring: Ønskes at navnet som settes på gravminne e.l. skal SAMSVARE med navnet på den som er gravlagt. (Å bruke begreper identisk kan tolkes for strengt, og bli et krav om at kun navnet slik det er står i folkeregisteret kan settes på gravminnet. Dette er unødvendig strengt.)

Kapittel 9.2.3: Støtter departementets forslag til endring av gravplassforskriftens § 5, med dette tillegget: Dette vil være når gravplassmyndigheten regner med at nedbryting neppe vil være fullført på 60 år.

Kapittel 10.4: Støtter departementets forslag til gravplasslovens § 16 med dette tillegget: Det er etterlattes ansvar å varsle gravplassmyndighet om endring av fester for graver.

I tillegg kommer fellesrådet med tre innspill som fellesrådet håper departementene kan jobbe videre med. I PDF-filen står det nærmere beskrevet. Kortversjon:

Gravplassloven § 9: Ønskelig med en presisering/rekkefølgeprioritering og vurdering i forhold til rettighet for å sørge for gravferden.

Gravplassloven § 20: Ønskelig at alle søknader om askespredning behandles av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Generelt: Ekstra kostnader som påføres familiene ved gravlegging i annen kommune enn bostedskommunen, samt valg av kremasjon i stedet for kistegravlegging, burde flyttes over på kommunene. Det burde også være en nasjonal ordning med 20 års frigravperiode etter gravlegging uansett valg av grav.

Vedlegg