Høringssvar fra Kommunesektorens organisasjon (KS)

Dato: 23.09.2021

Svartype: Med merknad

Det vises til høringsbrev fra Barne- og familiedepartementet av 2. juli 2021 om forslag til endringer i gravplasslova og gravplassforskrifta.

Gravplassforvalting er en offentlig oppgave, og det er viktig at det er like rammebetingelser og vilkår for innbyggerne, uavhengig av hvilket organ som utøver myndigheten. Vi støtter på den bakgrunn forslag om arkivplikt, taushetsplikt, klage mv slik det framkommer i forslaget. Etter vår vurdering vil ikke de foreslåtte endringene få betydning for kommunene som lokal gravplassmyndighet. Kommunen er, som et offentligrettslig organ, underlagt bestemmelsene i arkivlova, forvaltningslova og offentleglova fra før. Disse endringene i gravplasslova vil dermed bare få betydning der kirkelig fellesråd er lokal gravplassmyndighet.

Den foreslåtte endringen om å innhente uttalelse fra berørte organer i Den norske kirke ved søknad om anlegg og vesentlige endringer, utvidelse eller annet ved gravplass, vil få betydning der kommunen er lokal gravplassmyndighet. Den foreslåtte endringen synes rimelig og vi støtter den.