Høringssvar fra Asker kirkelige fellesråd

Dato: 29.09.2021

Svartype: Med merknad


Sak 88/21 Gravplasshøring - fellesrådets høringsuttalelse

Vedtak: Asker kirkelige fellesråd gir tilslutning til høringsuttalelse om forslag til endringer i gravplasslova og gravplassforskrifta i tråd med høringsnotat fra KA og med kirkesjefens anmerkninger i saksfremlegget:

Kirkesjefen ønsker å avgi høring i tråd med anbefalingene i notat fra KA. I tillegg peker Gravferdsavdelingen på at Asker kirkelige fellesråd under pkt. 8.5.2.4. bør støtte alternativ 2 - At navneflytting til navnet minnelund kun kan skje ved ny gravlegging, og bare for et navn. Uten en slik regulering vil vi kunne se et stort antall symbolske flyttinger til navnet minnelund.

(3.6.2 - Vi har erfaring med bruk av andre masser ved igjenfylling av grav på Østenstad kirkegård som ble åpnet i nov 2008.)