Høringssvar fra Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Dato: 01.10.2021

Svartype: Med merknad

Sør-Hålogaland bispedømmeråd har i møte 9. september 2021 behandlet høring om endringer i gravplassloven og gravplassforskriften.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd er i hovedsak enig i departementets forslag til endringer.

Når det gjelder punktet om flytting av navn fra ordinær kiste- eller urnegrav til navnet minnelund (gravplassforskriften §21 annet ledd) støttes det foreslåtte alternativ 1.

For øvrig har Sør-Hålogaland bispedømmeråd ingen merknader.

Vedlegg