Høringssvar fra Hamar kirkelige fellesråd

Dato: 17.09.2021

Svartype: Med merknad

Hamar kirkelige fellesråd (HKF) har følgende svar:

Kap. 2 – 7 Forvaltningsrettslige avklaringer.

1. HKF har ingen merknader.

Kap. 8 Navneflytting

1. HKF støtter alternativ 1.

2. HKF mener at det må være et vilkår at navneflytting (fra annen gravplass) bare kan

skje ved ny gravlegging i navnet minnelund.

3. HKF mener at navneflytting kan skje fra gravplass utenfor kommunen under

forutsetning av at den som gravlegges har bostedsadresse i Hamar.

4. HKF mener at navn som godkjennes flyttet (ett navn) må stå på samme navneplate

til den som gravlegges.

5. HKF mener at det kan godkjennes flytting av ekstra navn forutsatt at dette er barn av

den som gravlegges eller til den som blir navneflyttet. Ekstra navneplate kan

godkjennes.

6. HKF mener at navneflytting ikke kan skje uten samtykke den ansvarlige for feste på

minnelund og fester av den graven som navnet skal flyttes fra.

7. HKF mener at i tilfeller der navneflytting godkjennes, må alle navn fjernes fra det

opprinnelige gravminnet.

8. HKF mener at ved navneflytting og påfølgende sletting av grav må det betales

festeavgift for hele fredningstiden for graven som navnet flyttes fra.

9. HKF mener at ved navneflytting og påfølgende sletting av grav vil fester ikke ha krav

på tilbakebetaling av innbetalt festeavgift.

10. HKF mener at ved ny gravlegging godkjennes ikke inngravering av navn på tidligere

gravlagt hvis graven er slettet og gravminnet fjernet.

11. HKF mener at det ikke kan tillates å gravlegge anonymt på navnet minnelund (dvs.

uten montering av navneplate på minnesmerke).

12. HKF mener at det ikke kan tillates navneflytting fra anonym minnelund (Hamar

kirkegård) til navnet minnelund. Dette henger sammen med pkt. 11 og at gravlegging

i navnet minnelund krever at det er den ansvarlige for graven eller den som fester

som kan søke. I anonym grav er det ikke oppført en ansvarlig eller fester.

Kap. 9 Nedbryting i kistegrav

13. HKF støtter forlagene. Ellers ingen merknader.

Kap. 10 og 11

14. HKF støtter forslagene. Ellers ingen merknader.

Kap. 12

15. HKF støtter forslaget. Ellers ingen merknader.