Høringssvar fra Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd, Gravplassforvaltningen

Dato: 22.09.2021

Svartype: Med merknad

Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd, ved Gravplassforvaltningen slutter seg til hovedlinjene i høringsdokumentet fra Barne- og familiedepartementet: «Høyring om endringar i gravplasslova og gravplassforskrifta».

Vi har følgende kommentarer:
8.5.3 Gravplassforvaltningen i Eidsvoll og Hurdal vurderer at alternativ 2 angående navneflytting bør velges.

9.2.3 Tillegg til forslaget: "...Med mindre det ikke forventes at nedbrytningen skjer innen 60 år."