Høringssvar fra Meråker menighetsråd

Dato: 10.09.2021

Svartype: Med merknad

Kap. 8 i høringsnotatet: Navneflytting.

Pkt. 8.5.3. Gravplassforskriften § 21 andre ledd:

Vi går inn for alternativ 2.

I tillegg til det foreslåtte alternativ 1 må det også stå at søknad om navneflytting til en navnet minnelund kan bare fremmes i forbindelse med gravlegging og bare for ett navn.

Ellers har vi ingen merknader til de andre forslagene i høringsnotatet.