Høringssvar fra Høylandet sokn

Dato: 30.09.2021

Svartype: Med merknad

Høylandet menighetsråd har behandlet Høringsnotat om namneflytting, teieplikt osv. Endringar i gravplasslova og gravplassforskrifta på sitt møte 28.09.21 sak 37/21. De har stort sett ingen merknader til høringen, men ønsker å kommentere punkt 8.5. I hovedsak er rådet enig i forslag 8.5.2.4 Alternativ 2. Rådet ønsker i tillegg at det bør være mulighet til å søke om å få flytte et tredje navn dersom paret f.eks har mistet et barn som det er ønskelig å ta med på navneplaten. Om dette skal være en lokal bestemmelse eller en del av forskriften har de ikke sterke meninger om.

Mvh Randi Skarland, kirkeverge Høylandet sokn