Høringssvar fra Lørenskog kommune

Dato: 27.09.2021

Svartype: Med merknad

Lørenskog kommunes høringssvar til endringer i gravplassloven og gravplassforskriften:

Lørenskog kommune vurderer at det er nødvendige og ukontroversielle presiseringer som foreslås i departementets høringsbrev om endringer i gravplassloven og gravplassforskriften og som utløses av ny trossamfunnslov fra januar 2021. De forvaltningsmessige sidene som gjelder for eksempel taushetsplikt for tilsatte på gravplasser, at arkivloven gjelder for gravplassforvaltningen og at statsforvalterens rolle som klageinstans er nødvendige følger av blant annet den nye trossamfunnsloven.

Lørenskog kommune støtter de forslag departementet omtaler i høringsbrevets kapittel 2 – 12 med følgende tillegg:

Kapittel 8.5 Flytting av navn fra ordinær kiste- eller urnegrav til navna minnelund

Som departementet peker på vurderes det at dette vil dreie seg om få tilfeller. Lørenskog kommune legger til grunn at et ønske navneflytting må være av stor betydning for de etterlatte som fremmer dette og støtter departementets alternativ 1 på dette punkt.

Kapittel 9.2.3 – Nedbryting i kistegrav

Lørenskog kommune støtter forslaget om at gravplassforskriftens § 5 bør inkludere et tilleggsvilkår om at nedbrytning neppe vil fullføres i løpet av 60 år. Dettefor blant annet å sikre at gravplassmyndigheten som arbeidsgiver kan ivareta HMS-ansvaret sitt, ved å sikre at ansatte vernes mot å åpne graver med manglende nedbryting.

Kap.11

Når det gjelder hvorvidt det skal kunne tas betaling av gravfester for å fjerne gravminne, et halvt år etter avtalen er utløpt, mener Lørenskog kommune at høringsnotatets forslag om å rydde opp i de motstridende forutsetningene forskjellige paragrafer i gravplassforskriften inneholder- er viktigst.

Lørenskog kommune, 27. september 2021