Høringssvar fra Muslimsk Dialognettverk

Dato: 10.09.2020

Høringssvar til forslag til forskrifter til trossamfunnsloven

Muslimsk dialognettverk (MDN) er en paraplyorganisasjon og representerer ca 30.000 muslimer gjennom sine medlemsmoskeer. MDN har som mål å være en arena for kunnskapsbasert dialog og samarbeid med andre livssynsorganisasjoner, offentlige myndigheter og det øvrige samfunnet.

MDN takker for muligheten til å kommentere forslaget til forskrifter til trossamfunnsloven, om registrering av og tilskudd til tros- og livssynssamfunn og forskrift om tildeling og tilbaketrekning av vigselsrett i tros- og livssynssamfunn.

Økt rapportering

MDN er i utgangspunktet positiv til rapportering om trossamfunnets aktiviteter. MDN anser at spesifikasjon av kravet til rapportering, at den skal være kort og har klare parametere som skal rapporteres på, vil være til hjelp når rapport skal skrives. På den annen side innebærer forslaget til de nye rapporteringskravene behov for skolering for å kunne rapportere korrekt, og utgjør en økt belastning på trossamfunn generelt, og de små spesielt. MDN foreslår a) at ansvarlig myndighet utarbeider et skjema, som skal være enkel å bruke, og som angir postene det skal rapporteres på. Videre at b) styrer i trossamfunn får tilbud om opplæring i rapportering.

Når det gjelder revisjonsplikt, som departementet ber om særlig innspill på, mener MDN at kostnadene til revisjon for tilskudd over 3G vil utgjøre en forholdsmessig stor kostnad av beløpet, og at 4G vil være en mer passende beløpsgrense.

Rapportering om gaver fra utlandet

MDN støtter transparens og har ingenting mot at gaver over en viss størrelse oppgis. Grensen på 0,1G (omlag 10 000 kr) anses imidlertid for å være svært lav for å rapportere på. Når det gjelder punktet om at trossamfunn kan miste retten til tilskudd om det mottar gaver fra stater som ikke praktiserer trosfrihet har MDN tidligere uttalt seg og «...påpekt at et slikt forslag er risikabelt, både i forhold til å avgjøre premisser og praktisering.» MDN merker seg at denne delen av forskriften ikke trer i kraft fra nyttår. I følge Høringsnotatet må «...dette grunnlaget for å nekte tilskudd reguleres nærmere i forskrift. Det gjenstår blant annet å utrede hvilke konkrete stater tros- og livssynsamfunnene ikke skal kunne motta bidrag fra.»

MDN mener at dette er et politisk innspill, uten kunnskapsgrunnlag om kompleksiteten og utfordringene i feltet. Retten til tros- og livssynsfrihet slik den er formulert i art 18. i Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter er å anse som et ideal som de færreste av verdens stater oppfyller i dag. Tros- og livssynsfeltet er også sterkt politisert og benyttes i ulike lands utenrikspolitikk. Ulike trosfrihetsorganisasjoner har også ofte «stakeholder approach» og kjemper for trosbrødre og søstre andre steder i verden. Et lands majoritet er gjerne et annet lands minoritet.

Rapportgrunnlag og definisjon av mangel på tros- og livssysnfrihet er utfordringer i seg selv. Hvilke rapporter og hvilke parametere vil legges til grunn for å identifisere slike stater? Et forslag til eventuell liste over stater bør sendes ut på høring.

Grunnlag for å nekte tilskudd

MDN merker seg at Departmentet påpeker at det ikke er hensiktsmessig å konkretisere nærmere hva som gir grunnlag for å kunne nekte tilskudd jf paragraf 6. Noen eksempler er likevel gitt. Listen bør enten være utfyllende, eller fjernes helt.

Forskrift om vigselrett

MDN har ingen bemerkninger til forskriftsforslaget.

MDN takk er igjen for muligheten til å komme med uttalelse vedrørende forslaget til forskrifter til trossamfunnsloven.

Med vennlig hilsen

Senaid Kobilica

Styreleder, Muslimsk Dialognettverk

Vedlegg