Høringssvar fra Tromsø stift Den katolske kirke i Nord-Norge

Dato: 09.09.2020

Uttalelse fra Tromsø stift Den katolske kirke i Nord-Norge

Ad § 3, 5. ledd

Departementets kommentarer til forslaget gjør det uklart hvor langt man ser for seg at sammenslåing må gjennomføres på bekostning av de respektive trossamfunn selvstendighet forut for sammenslåing. Det heter (side 25) at det fusjonerte trossamfunn må fremstå som ett trossamfunn i ... organisering og styring, regnskap og rapportering. Dette vil ikke være til hinder for at enhetene ... beholder et visst (uthevet her) selvstyre.

Følgende, som det antas å være enighet om, presiseres: Norsk rett gir frihet til å organisere seg slik man ønsker; man er ikke bundet til visse organisasjonsformer. Dette er særlig viktig for trossamfunn fordi organisasjonsform kan være nær knyttet til troen eller også integrert i denne. Overskridelse av trossamfunns organisasjonsfrihet vil kunne innebære krenkelse av religionsfriheten.

Det kan ikke sees å være grunn til at det offentliges behov for innsyn ved tildeling av tillatelser og tilskudd skal gå ut over behovet for kontroll med bruk av offentlige goder i samsvar med forutsetninger.

Med dette som bakgrunn vil det være frihet til å bestemme internt selvstyre. Det offentliges behov (den aktuelle fylkesmann) vil være imøtekommet når fylkesmannen kan relatere seg alene til fusjonert enhet og vice versa, ikke til eller fra underenheter. Mottar det offentlige medlemsliste, felles regnskap og rapport og alle meldinger som skal sendes inn, fra det fusjonerte trossamfunnet, og likeledes at forespørsler fra det offentlige behandles i den felles enheten, vil det være uttømmende for det offentliges behov. Hvorledes trossamfunnet organiserer seg for øvrig, tilligger det trossamfunnet selv å avgjøre.

Ad § 14, 6. ledd

10. april som frist for innsendelse av regnskap er ut fra erfaring vanskelig. Om man ikke finner å kunne forlenge denne til vanlig frist for selskaper (30. juni for fastsettelse av årsregnskap + 1 mnd for innsendelse), er det viktig at praksis for forlengelse blir lempelig.

Ad § 17, 1. ledd

Slik første ledd er utformet, er det uklart hvilket arkivmateriale skapt før 2005 det er tale om. Det formodes at det gjelder bøker, attester mv. som trossamfunn er pliktige til å føre. Øvrig materiale som måtte være arkivert, vil være privatarkiv og ikke avleveringspliktig.

Vennlig hilsen

Ulrik Sverdrup-Thygeson

økonom Tromsø stift