Høringssvar fra Kvekersamfunnet i Norge

Dato: 01.09.2020

Kvekersamfunnet

The Religious Society of Friends (Quakers) in Norway

Dato, 31.8.2020

Høringsuttalelse til Forskrift om registrering av og tilskudd til tros- og livssyns­samfunn (trossamfunnsforskriften), forskrift om tildeling og tilbaketrekning av vigselsrett i tros- og livssynssamfunn (forskrift om vigselsrett i tros- og livs­synssamfunn), og endringer i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven

Kvekersamfunnet har deltatt i Norges Kristne Råds arbeid under høringen av disse forskriftsutkastene, og slutter seg i hovedtrekk til NKRs uttalelse. Vi har likevel funnet å ville gi vår egen høringsuttalelse i forbindelse med enkelte punkter.

Generelt ser vi at det er godt med en overgangsperiode på 2 år. Vi ser at selv om forskriftene er utformet med varsomhet og åpner for fleksibilitet, vil enkelte av påleggene om rapportering innebære vesentlig økt byråkratisering og faktisk nødvendiggjøre en gjennomgang av dagens vedtekter og antakelig en revisjon av dem. I et demokratisk trossamfunn med en teologisk begrunnet flat struktur, vil dette ta tid.

Vi er i prinsippet glad for løftene om en forenkling og digitalisering av rapporteringsrutinene, men håper at vi kan få innsikt i kravspesifikasjonene til den nye løsningen i god tid før løsningen foreligger, slik at vi kan forberede oss på en hensiktsmessig måte.

Til § 2 Medlemsregisterføring

Vi finner teksten i § 2 (2) utydelig og teksten til samme bestemmelse i høringsnotatet enda mer utydelig. Vi velger å tolke bestemmelsene slik at de gir oss hjemmel til å registrere opplysninger om personer som forberedes til eller gjennomgår livsfaseriter i våre menigheter, i alt fra eventuell søndagsskole, konfirmasjonsforberedelse, regelmessig deltakelse i studiearbeid, andakter, m.v. slik at vi kan holde kontakt med dem og bidra til å sikre at deres uttrykte interesser ivaretas. Men vi finner det selsomt at «Disse opplysningene kan tas inn i medlemsregisteret.» Slik vi forstår det, skal selve medlemsregisteret kun inneholde personer som er meldt inn som medlemmer «som antas å oppfylle vilkårene i trossamfunnsloven § 4 første ledd

Vi er glad for en uttrykkelig hjemmel til å føre register over personer som regelmessig ønsker å bruke våre tjenester, men dette må formuleres på en tydeligere måte.

Til regnskapsbestemmelsene i utkastets § 14 og lovens § 5

Kvekersamfunnet slutter seg til uttalelsen fra Norges Kristne Råd hva angår § 14. Særlig vil vi gi støtte til ønsket om en flytting av rapporteringsfristen for regnskap og årsmelding til utgangen av april.

Imidlertid er vi urolig over høringsnotatets presisering av særmerknadene fra Prop. 130 L (2018-2019) om loven § 5 annet ledd (side 256), at «Det vil også være i strid med bestemmelsen om samfunnet, i stedet for å bruke midlene selv, gir tilskuddet videre til andre organisasjoner eller formål i Norge eller i utlandet.» Forskriftene krever nå at regnskapet viser alle inntekter og alle utgifter spesifisert. Hvordan vil departementet avgjøre hva vi da bruker «tilskuddsmidlene» til?

Kvekersamfunnet har funnet det hensiktsmessig, for å fremme sine egne mål, å delta i det verdensomfattende kvekerfellesskapet gjennom Friends World Committee for Consultation (FWCC) og i Europa gjennom Quaker Council for European Affairs (QCEA). Vi er også medlemmer av Fredsrådet begrunnet i vår teologiske pasifisme, og vi er medlemmer av Norges Kristne Råd. Kvekerorganisasjoner bruker ikke kontingenter, verken i Norge eller internasjonalt, og vi sender hvert år «gaver» til de internasjonale kvekerorganisasjonene for at de skal ivareta våre mål i FN, EU og på andre nasjonale og internasjonale arenaer. Nå er det slik at tilskudd fra stat og kommune til Kvekersamfunnet utgjør mindre enn 50 % av våre samlede inntekter, mens kontingenter og gaver til andre organisasjoner utgjør litt mer enn 10 % av våre samlede utgifter. For oss representerer disse «kontingentene» en del av vår virksomhets, vårt trossamfunns, formål. Vi forutsetter at dette kan respekteres.

Med vennlig hilsen

Hanne Hognestad

Årsmøteskriver