Høringssvar fra Presteforeningen

Dato: 21.08.2020

Høring – forslag til forskrifter til trossamfunnsloven

Høringsuttalelse fra Presteforeningen

Presteforeningen har ikke merknader til forslagene til forskrifter om registrering av og tilskudd til tros- og livssynssamfunn, og forskrift om tildeling og tilbaketrekning av vigselsrett i tros- og livssynssamfunn.

Når det gjelder forslaget om mindre endringer i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven, støtter Presteforeningen forslaget som fremmes i NOU 2019:20 En styrket familietjeneste, om at meklere primært godkjennes på grunnlag av kompetanse på relevante faglige og juridiske spørsmål, og at en opplisting og framheving av enkelte grupper/utdanninger ikke er nødvendig. Dette innebærer at prester, forstandere eller vigslere i tros- og livssynssamfunn fortsatt vil kunne være aktuelle som meklere hvis de har den omtalte kompetansen, men da ikke i kraft av at de er prester, forstandere eller vigslere.

I påvente av den videre saksbehandlingen av forslaget i NOU 2019:20, støtter Presteforeningen endringen i ordlyd i forskriftens § 4b: «prest i Den norske kirke eller godkjent viglser i annet trossamfunn.»

Oslo 21.08.2020

For Presteforeningen

Martin Enstad