Høringssvar fra Brunstad Christian Church

Dato: 10.09.2020

BCC ønsker å takke departementet for deres arbeid med ny trossamfunnslov og høringsnotatet til nye forskrifter. Vi støtter departementet arbeid med å utforme et godt og forutsigbart regelverk for tros- og livssynssamfunn i Norge.

BCC er i det aller vesentligste enig i departementets forslag til forskrifter. Vi har allikevel noen merknader til enkelte bestemmelser i forslag til forskriften om registrering av og tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Merknadene er i utgangspunktet ønske om noen presiseringer som kan være hensiktsmessige for å unngå usikkerhet knyttet til enkelte av bestemmelsene.

Vigselsbok

BCC mener departementet bør klargjøring om det stilles krav til at registrerte tros- eller livssynssamfunn med vigselsrett skal føre oversikt over vigsler gjennomført av vigslere i trossamfunnet eller ikke.

I forskriftens § 2 tredje ledd slås det fast at det er vigsler som skal føre vigselsbok. Dette er også presisert i høringsbrevet på side 75 under forslag til endring av § 1 i forskrift om registrering og melding av vigsel, hvor siste ledd foreslås endret til […] vigselsboken skal føres av den som har utført vigselen.

I forskrift til dagens trossamfunnslov, forskrift om trossamfunn, heter det i § 11 andre setning at det i trossamfunnets medlemsregister skal […] fremgå hvem som er ekteviet av menighetens prest eller forstander når han/hun har vigselsmyndighet (jf. ekteskapsloven). BCC kan ikke se at dette kravet er videreført i ny forskrift

Selv om det er vigsler og ikke trossamfunnet som skal føre vigselsboken og trossamfunnet ikke lenger er pålagt å føre oversikt over hvem som er ekteviet av trossamfunnets forstander/prest i medlemsregisteret, er trossamfunnet allikevel pålagt å rapportere om antall vigsler i sin årlige rapportering til fylkesmannen jf. § 15 femte ledd. For å kunne rapportere må trossamfunnet allikevel ha en oversikt over vigsler gjennomført av trossamfunnets vigslere. For oss er det uklart om trossamfunnet skal føre oversikt over foretatte vigsler, og om dette skal gjøres i medlemsregisteret eller ikke all den tid trossamfunnet er pliktig til å rapportere om antall vigsler i den årlige rapporteringen.

Dobbeltmedlemsskap

Ny trossamfunnslov fastslår at registrerte tros- og livssynssamfunn ikke har rett på tilskudd for medlemmer som samtidig […] er medlem i Den norske Kirke eller annet registrert tros- eller livssynssamfunn jf. § 5 tredje ledd og § 4 første ledd bokstav c. I dette ligger det at det kun er ett trossamfunn som kan motta statstilskuddet per person. I høringsnotat til ny trossamfunnslov (jf. Prop. 130L (2018-2019) side 136) forutsatte departementet at spørsmålene rundt dobbeltmedlemskap blir regulert i forskrift. Vi kan ikke finne at dette spørsmålet er nærmere regulert i forslaget til forskrift og at det fortsatt er usikkerhet rundt spørsmålet.

Det er spesielt to spørsmål vi mener departementet bør søke å regulere klarere i forskriften:

  • Hva vil være tilstrekkelig dokumentasjon for å sannsynliggjøre at den aktuelle personen er medlem i trossamfunnet?
  • Dersom flere trossamfunn hevder medlemskap for samme person og har dokumentasjon for det, vil tilskuddet frafalles for alle trossamfunnene for den aktuelle personen, eller vil det være det trossamfunnet personen sist har meldt seg inn i før 1. januar i tilskuddsåret som skal motta tilskuddet?

Rapportering av gaver fra utlandet

Etter ny trossamfunnslov § 7 tredje ledd andre setning skal tros- og livssynssamfunn rapportere om bidrag fra utlandet. I forslag til ny forskrift § 14 tredje ledd presiseres det at rapporteringsplikten først inntrer når det samlede gavebidraget fra hvert land overstiger 0,1 G. Videre slås det også fast at dersom det samlede beløpet fra én giver overstiger 1 G skal trossamfunnet oppgi giverens navn.

Ut fra det departementet skriver i høringsnotatet og bestemmelsens plassering under § 14 i forskriften, er det naturlig å tolke at departementet legger opp til at rapporteringen av bidrag fra utlandet skal tas inn i trossamfunnets offisielle regnskap som en note til årsregnskapet. Dersom dette er hensikten stiller vi oss spørrende til om departementet har vurdert utfordringene knyttet til personvernet for givere som yter bidrag over 1 G og som må navngis. For juridiske personer som selskaper eller organisasjoner vil dette være greit, men der giver er en fysisk person vil det være utfordrende å navngi denne.

Årlig rapportering om trossamfunnets virksomhet

Vi mener departementet med fordel kan klargjøre i forskriften om den årlige rapporteringen, som er hjemlet i ny trossamfunnslov § 7 første ledd og i forskriftsforslaget § 15, enten skal være utfylling av et rapporteringsformular fra departementet, som en del av trossamfunnet offisielle årsrapport eller at trossamfunnet selv kan velge hvordan dette skal rapporteres. Arbeidet med de offisielle årsrapportene for trossamfunnene er til dels omfattende og da bør det være avklart hvordan departementet ser for seg at den årlige rapporteringen til fylkesmannen skal gjøres.

Frister for årlig rapportering og regnskap

Fristen for å sende inn den årlige rapporteringen og revidert regnskap til fylkesmannen er satt til 10. april jf. § 14 sjette ledd andre setning og § 15 første ledd andre setning. For det første vil vi poengtere at fristen er noe kort, særlig med tanke på at årsregnskapet skal revideres før det sendes inn til fylkesmannen og at fristen for å avlegge regnskap etter regnskapsloven § 3-1 er 30. juni. Disse fristen bør samordnes slik at trossamfunnenes rapportering blir enklere og mer oversiktlig. Det er vel også derfor departementet foreslår at fristen kan forlenges etter søknad til fylkesmannen. Vi mener det vil være behov for departementet å klargjøre om det kun er etter visse vilkår fylkesmannen kan forlenge fristen eller om det kan gjøres på generelt grunnlag. Videre mener vi det også vil være hensiktsmessig å si noe om hvor langt det er mulig å forlenge fristen. Altså om det vil gjelde en endelig frist for en eventuell forlengelse?