Høringssvar fra Den norske kirke - Kirkerådet

Dato: 31.08.2020

Kirkerådet for Den norske kirke viser til høringsnotat av 27. mai 2020 med forslag til forskrifter til trossamfunnsloven.

Kirkerådet gir sin tilslutning til forslaget til ny forskrift om registrering av og tilskudd til tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsforskriften), ny forskrift om forskrift om tildeling og tilbaketrekning av vigselsrett i tros- og livssynssamfunn (forskrift om vigselsrett i tros- og livssynssamfunn), endringer i forskrift nr. 854 av 20. november 1992 om registrering og melding av vigsel og endringer i forskrift nr. 1478 av 18. desember 2006 om mekling etter ekteskapsloven og barneloven.

Kirkerådet viser til at departementet ikke foreslår en overgangsbestemmelse etter trossamfunnsloven § 23 femte ledd om registrering av personer som anses å høre inn under Den norske kirke etter § 3 i kirkeloven, og personer som hører til andre trossamfunn etter § 5 i gjeldende trossamfunnslov, slik loven åpner for at det kan gjøres, jf. Prop. 130 L (2018–2019) side 267. Kirkerådet støtter dette.

Med vennlig hilsen

Ingrid Vad Nilsen
direktør

Ole Inge Bekkelund
leder av juridisk seksjon

Vedlegg