Høringssvar fra Den Evangelisk Lutherske Frikirke (Frikirken)

Dato: 08.09.2020

Høringssvar fra Den Evangelisk Lutherske Frikirke (Frikirken):

Frikirkens synodestyre (landsstyre) har drøftet forslagene til forskrifter til ny trossamfunnslov og ønsker å gi følgende tilbakemelding:

1. Frikirken stiller seg bak høringssvaret fra Norges Kristne Råd (NKR) datert 03.09.2020.

2. Videre støtter Frikirken avsnittet om dobbeltmedlemskap i høringssvaret fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) datert 02.09.2020: "Hvert år mister tros- og livssynssamfunn rettmessige midler fordi personer står oppført i flere tros- og livssynssamfunn. Det legges ikke opp til at dette løses på adekvat vis i ny forskrift. STL mener det må etableres en ordning der de personenen som står dobbeltregistrert får beskjed om dette, for eksempel fra Brønnøysund eller Altinn, for så å kunne velge medlemskap. Ordningen må selvsagt ta de nødvendige personvernhensyn."