Høringssvar fra Holistisk Forbund

Dato: 10.09.2020

Høringsuttalelse på Forslag til forskrifter til trossamfunnsloven

Fra Holistisk Forbund

Vi vil i første hånd kommentere på de 4 store forandringene av loven som kommer frem i høringsnotatet:

1. Statliggjøring av tilskuddet til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke

2. Krav om minimum 50 medlemmer for at et tros- eller livssynssamfunn kan bli registrert og for å kunne motta tilskudd (kravet er i dag 2 medlemmer for trossamfunn og 500 medlemmer for livssynssamfunn)

3. Utvidet rapporteringsplikt for tros- og livssynssamfunnene, blant annet om bidrag fra utlandet, om likestillingstilstand og tiltak i samfunnet og om oversikt over aktiviteter og tilbud for barn og unge

4. Konkretisering av grunnlag for å nekte, avkorte eller trekke tilbake tilskudd

Våre synspunkter:

1. Holistisk Forbund anser det som meget fordelaktig at tilskuddet nå blir statliggjort. Dette siden kommuneinnbetalinger har vært en byråkratisk prosess, og det har også tatt en del administrative ressurser i alle tros og livssamfunn. Vi hadde gjerne sett at dette også gjaldt den norske kirke.

2. Kravet om minimum 50 medlemmer synes vi er for lavt. Det opprinnelige forslaget var på 500 medlemmer, noe som kunne ha bidratt til at livssynsmangfoldet hadde kunnet bli litt mer oversiktlig i Norge. Det finnes en del useriøse aktører innenfor tros og livssynsbransjen og med en så lav oppslutning blir det en utfordring for staten å finne disse.

3. Vi har forståelse for at Staten ønsker å ha oversikt og påvirkningsmyndighet i forhold til tros- og livssynssamfunn; «Departementet mener at for strenge krav eller inngripende vilkår for støtte kan medføre at tros- eller livssynssamfunn unnlater å registrere seg og å kreve tilskudd for å unngå storsamfunnets kontroll og innsyn. En slik utvikling er ikke ønskelig». (s. 42) Holistisk Forbund synes det er bra at myndighetene påtar seg en rolle av å være «vaktbikkje» i forhold til tros og livssynssamfunns feltet.

4. Som forbund synes vi at det er greit at Staten stiller tydeligere krav. Det at forbund kan få støtte fra utlandet er et slikt krav fra Staten side som gjør at reglene blir tydeligere.

Ett av våre styremedlemmer har følgende å si i forhold til livssynssamfunn som utøver trusler:

«Trusler er også nevnt som et moment som kan føre til at man som livssynssamfunn kan miste statsstøtte. Det er jeg enig i at en skal kunne gjøre. Personlig savnet jeg enda mer fokus på hvor skadelig det kan være å true barn med helvete og fortapelse. Jeg er et personlig vitne på hvor smertefullt det er når ens egne foreldre er redd for at jeg ikke skulle komme til himmelen, fordi jeg takket nei til deres behov for at jeg skulle være kristen. «Om du ikke forandrer mening om dette kan det gå deg ille», sa mine foreldre. Sånt svir.

· Derfor ber jeg om at det i forskriften som skal bestemme når man kan trekke tilbake statsstøtte, at det presiseres at det å true med helvete og fortapelse for et livssynssamfunn kan føre til tap av statsstøtte. Begrunnelsen for det er at press av denne art, nemlig at det ytterste forsyn (Gud, Allah osv.) ikke er glad i deg uansett, må kunne defineres som et psykisk overgrep. Vi som samfunn er på alerten i forhold til alle typer overgrep mot barn, og det burde være selvsagt at psykiske overgrep av religiøs art også defineres som uakseptabelt.

Frivillighet er vi ikke imot, men press og preging over tid med et slags «ris bak speilet» om du ikke tror slik «vi» vil, er ikke OK».

Vi setter pris på at man nå har valgt en løsning med mer digitalisering av rapportering til myndighetene, og at dette leder til en styrking av personvernet: «Personvernet vil med denne bli styrket, ettersom det ikke lenger vil bli sendt sensitive personopplysninger i post fra tros- og livssynssamfunnene til fylkesmennene, derfra videre til Brønnøysundregistrene og så tilbake til fylkesmennene og tros- og livssynssamfunnene». (s.30)

Holistisk forbund er svært positive til at det blir mer fokus på likestilling i livssynssamfunn, men håper «rapportering» nevnt i den sammenhengen har en positiv undertone slik at livssynssamfunnene med underskudd av kvinner i sine lederfunksjoner ikke går i skyttergravene, men blir inspirert til å være med å dra lasset mot mer likestilling.

Avslutning

Avslutningsvis vil vi takke departementet for arbeidet nedlagt i å etablere en ny lov om tros- og livssynssamfunn. Formålet med å styrke en likebehandlingen av tros- og livssynssamfunn i et alt mer sekularisert Norge er en viktig oppgave.

Mvh

Holistisk Forbund

Vedlegg