Høringssvar fra Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt

Dato: 14.09.2020

20/2763 Høring - anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett mv.

HØRINGSUTTALELSE

Etter å ha gjennomgått høringsuttalelsen i samråd med RVTS-Nord i Tromsø, er vi kommet til at vi ikke har andre kommentarer enn at forslag til lovendringer - med et unntak - synes å dekke det behov for beskyttelse som den enkelte bør ha.

Det unntak det siktes til er påvist av RVTS-Nord og som vi gir vår fulle støtte til. Det dreier seg om et utdrag fra Kompetanseteamets årsrapport av 2019 som lyder som følger:

https://bufdir.no/aktuelt/kompetanseteamet_med_rekordmange_saker_i_2019/

"Religiøse ekteskap er ekteskap som ikke er rettslig inngått. Religiøse ekteskap er hverken omfattet av bestemmelsen om tvangsekteskap (strl. § 253) eller barneekteskap (strl. § 262). Det betyr at religiøse ekteskap kun kan straffes som forsøk på barneekteskap eller tvangsekteskap, eller som et annet lovbrudd, eksempelvis seksuallovbrudd. Siden ekteskap med noen under 18 år er forbudt i Norge og straffeloven § 262 ikke omfatter religiøse ekteskap, kan bestemmelsen om barneekteskap aldri benyttes fullt ut for barneekteskap inngått i Norge fordi disse ekteskapene kun kan være religiøst inngått. Kompetanseteamet erfarer at det er behov for å innta religiøse ekteskap i bestemmelsene om tvangsekteskap (strl. § 253) og barneekteskap (strl. § 262), og ikke kun i bestemmelsen om tvangsekteskap, slik det er foreslått i høring om endringer i straffeloven."

Det er ellers grunn til å forvente at Kompetanseteamet selv vil innta dette i sin hørings-uttalelse, men da er det med dette klargjort at vi gir vår fulle støtte til dette innspillet.

For RVTS-Midt

Leif Strøm

Juridisk rådgiver

Trondheim 31.08.2020