Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Dato: 10.01.2022

Vi viser til Barne- og familiedepartementets brev 11.10.2021 med vedlegg.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har følgende merknader:

Vi er kjent med hovedtrekkene i Politidirektoratets høringssvar. JD støtter Politidirektoratets innspill om at det bør utvises varsomhet ved å oppheve egenforsøket, jf. høringsnotatet punkt 5, fordi dette i mange tilfeller vil flytte brukernes første møte med det offentlige fra det kommunale hjelpeapparatet i NAV til et statlig nivå ved namsmannen. Brukerne mister derved fordelen ved at NAV kan veilede brukerne om andre aktuelle hjelpetilbud dersom dette er mer aktuelt enn gjeldsordning, for eksempel fordi vilkårene ikke er oppfylt. Skyldnerens hjelpebehov og vanskeligheter med å administrere egen økonomi skyldes i mange tilfeller underliggende problemer, som rus eller psykiatri. Namsmannen har ikke samme kompetanse som NAV til å bistå i slike forhold. JD støtter i forlengelsen av dette alternativ 2 i punkt 9.8, jf. punkt 9.5.1 om at NAV, og ikke namsmannen, bør vurdere om det er et oppfølgingsbehov for brukerne under gjeldsordningsperioden.

Vi anser videre at det i utgangspunktet er tilstrekkelig for å effektivisere ordningen at namsmannen overtar ansvaret for de mindre endringssakene, som det også antas å være flest av. Vi støtter således høringsnotatets punkt 16.7.1 punkt 1 om at kompetansen til å avgjøre endringssaker flyttes fra tingretten til namsmannen for kurante endringssaker som har liten økonomisk betydning eller som ikke er til skade for kreditorene. Departementet bemerker at tyngre endringssakene i kompleksitet kan grense opp mot saker om stadfestelse av tvungen gjeldsordning som ligger til tingretten. Det vises herunder til at forslagene må sees i lys av totalbelastningen av pågående prosesser for namsmannen for den sivile rettspleien på grunnplanet.

Når det gjelder den videre vurderingen av de økonomiske og administrative konsekvensene av lovforslagene legger JD til grunn at Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen inkluderes på egnet måte.

JD har videre følgende merknader til enkelte punkter i høringsnotatet:

Til punkt 7

Vi støtter en oppmykning, slik at det blir enklere å få gjeldsordning flere ganger.

Til punkt 9

Vi støtter forslaget om at BFD utarbeider retningslinjer for namsmannens veiledning. Vi mener imidlertid at det ikke bør fastsettes i lov at veiledningen skal gjennomføres i henhold til retningslinjer utarbeidet av departementet (forslaget til nytt tredje punktum i gjeldsordningsloven § 2-2 første ledd).

Til punkt 11

Vi støtter forslaget til nytt tredje punktum i gjeldsordningsloven § 4-8 første ledd bokstav a første ledd og nytt tredje punktum i gjeldsordningsloven § 7-2 første ledd.

Vedlegg