Høringssvar fra Norges politilederlag i Parat

Dato: 10.01.2022

Innspill – Forslag til endringer i gjeldsordningsloven og livsoppholdsforskriften

Det vises til departementets Høringsnotat 11.10.21, og påfølgende frist 10.01.2022. Norges politilederlag i Parat vil i det nedenforstående gi sine innspill til det fremlagte høringsforslaget.

Innledning

Forslaget til endringer i gjeldsordningsloven og livsoppholdsforskriften tar sikte på en tilpasning av regelverket til dagens situasjon og teknologiske utvikling, og legger til rette for teknologinøytralitet med sikte på ytterligere digitalisering i tiden fremover.

Vedrørende punkt 4 om endring av vilkår for gjeldsordning

Departementet ber om høringsinstansenes syn på endring av betydningen av gjeldens alder ved støtendevurderingen etter gol. § 1-4 annet ledd bokstav a.

NPL mener at alternativ nr. 1, vil være den beste løsningen. En slik endring vil fjerne konkret skjæringspunkt for hva som skal anses som støtende, gjeldens alder, mengde og andel kan trekkes inn i en helhetsvurdering slik bestemmelsen ellers legger opp til. NPL finner det positivt at formålet med regelen videreføres.

Vedrørende punkt 5 om oppheving av krav om egenforsøk gjennom NAV

NPL går inn for at kravet til egenforsøk oppheves fullstendig slik det allerede praktiseres hos en rekke namsmenn idag. Kravet om egenforsøk har blitt tillagt stadig mindre vekt ved behandlingen av sakene. Gjennom egenforsøket og kontakten med NAV er det mange søkere som har gått igjennom en læringsprosess som gjør de forberedt på hva en gjeldsordning kan komme til å innebære. Vi er spesielt bekymra for at vi kan få flere søkere som ikke har vært igjennom en slik prosess og tror at det kan medføre merarbeid for namsfogden.

Vedrørende punkt 6 om preklusjon ved kunngjøring og anmeldelse av krav

Etteranmeldte krav utgjør i dag en stor del av endringssakene. Dette medfører merarbeid. Vi ser at skyldnere og også gjeldsrådgivere har problemer med å få oversikt over skyldig gjeld. Det må forventes at profesjonelle parter følger opp det som står i Norsk Lysingsblad. Det samme bør gjelde offentlige kreditorer og oppkrevere. NPL bifaller forslaget om preklusivitet med den endringen at også offentlige kreditorer og oppkrevere medtas

Vedrørende punkt 7 om adgang til gjeldsordning mer enn én gang

NPL mener at en regel som skissert i forslag 1 vil være den mest hensiktsmessige dersom målet er å myke opp den eksisterende praksisene.

Vedrørende punkt 8 om digitalisering

NPL mener at en viktig revisjonsforutsetning er å gjøre gjeldsordningsloven teknologinøytral.

NPL tiltrer departementets forslag til å en digital søknadsprosess, samt digital kunngjøring i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon slik det formuleres i endringsforslaget.

Vedrørende punkt 9 om veiledning og oppfølging av skyldner i gjeldsordningsperioden

Det er i dag svært varierende praksis i de forskjellige kommunene på hvilken hjelp personer med gjeldsproblemer får. Namsmenn opplever at mange skyldnere trenger hjelp og oppfølging for å klare å gjennomføre en gjeldsordning. Det antas at å endre loven til å omfatte en plikt for kommunene å gi råd og veiledning for å kunne fullføre en gjeldsordning, vil være en stor forbedring for den enkelte skyldner samt å minske arbeidsmengden for namsmannen. Forslaget til endring av gol. § 1-5 bifalles.

Namsmannen har god erfaring med å avklare om en skyldner har behov for økonomisk rådgivning eller ikke. Forslaget til endring av gol. § 3-1 bifalles.

Forslaget til endring av gol. § 2-2 bifalles. Dette anses som en presisering av det arbeidet som blir gjort også i dag.

Forslaget til endring av gol. § 2-6 bifalles.

Forslag til endring av gol. § 2-3 alternativ 1 bifalles.

Vedrørende punkt 10 om livsopphold og utbetaling til kreditorene

Ungdomssats

NPL stiller seg positiv til en egen sats for aldersgruppen 15 år og oppover, da utgiftene til denne aldersgruppen er større.

Avsetning til sparing

Hva gjelder avsetning til sparing i gjeldsordningen, ser NPL dette som problematisk. Intensjonen kan være bra, men hva er meningen med oppsparte midler som ikke brukes i gjeldsordningsperioden.

NPL mener at dette i praksis ikke vil medføre færre endringssaker.

Det ansvar skyldner i forslaget tillegges kan for mange blir for stort sett på bakgrunn av mange som har oppnådd gjeldsordning nettopp ikke er kapabel til å styre sin daglige økonomi og ikke dermed lett kan se at de har mulighetsrom i sin livsoppholdssats å avsette midler til sparing.

Strøm og inndeling av utgiftskomponenter

NPL mener generelt at det ikke er lurt med en inndeling av utgiftskomponenter i livsoppholdssatsen, og mener at en fastsatt livsoppholdssats skal dekke nødvendige utgifter som skyldner disponerer på en slik måte de selv måtte ønske.

NPL er enig i innspill gitt av Vest pd at har derimot likevel gode grunner for seg å skille strøm fra livsoppholdssatsen. Strøm er en utgift som har store svingninger gjennom året, i motsetning til andre komponenter i livsoppholdssatsen som må anses som relativt stabile og forutsigbare. Ved å skille ut strøm, vil man slippe problematikken med at livsoppholdet ikke strekker til i de månedene hvor strømutgiften er særdeles høy.

Som Vest pd ser også NPL ser imidlertid at det bør utarbeides et tak for hvor mye som kan avsettes til strøm i henhold til nødvendighet, slik at ikke avsetning til strøm blir ubegrenset.

Utgiftsfordeling mellom ektefeller/samboere

NPL sin erfaring at den praksisen som er etablert fungerer.

Ekstra utbetalinger i juni og desember

NPL er enig med Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum om at det kan være på sin plass å revurdere størrelsen på livsoppholdssatsene, særlig med hensyn til avsetningen til barn. Her kan det vurderes to betalingsfrie måneder.

NPL er enig i departementets vurdering om å innføre en fjerde aldersklasse for barn.

Vedrørende punkt 11 om solidargjeld og sameie i bolig

NPL tiltrer departementets forslag til endring av gol § 4-8 første ledd bokstav a og § 7-2 første ledd slik det formuleres i endringsforslaget.

Vedrørende punkt 12 om innbetaling av dividende og betalingsplaner

NPL tiltrer departementets forslag.

Kap. 13 Skyldnere med næringsgjeld

NPL støtter departementets forslag om at næringsdrivende må få en kortere gjeldsordningperiode slik at de komme i gang med næringsvirksomhet. Dette er spesielt viktig i den perioden vi nå er inne i med korona.

Kap. 14 Gjeldsordningsperiodens lengde

NPL stiller seg med dette positiv til de endringer som departementet fremlegger i sitt forslag.

Kap. 15 Oppgjør ved innbetaling av egnagagsbeløp

Forslag legger til å lovregulere det skyldner pr i dag kan gjøre utenfor gjeldsordning.

Dersom en slik regel skal iverksettes, vil alternativ 1 være best i tråd med prinsippet om å betale etter evne, samt fordele risikoen for tap ved uforutsatte inntektsendringer. Skyldner betaler og kreditor mottar det som er forutsatt. Det tas ikke hensyn til reduksjon eller bortfall av inntekt og skyldner bærer risikoen for dette. Det tas heller ikke hensyn til inntektsøkning eller arv, gaver eller gevinst og kreditor bærer risikoen for dette.

Kap. 16. En enklere og mer effektiv behandling av endringssaker

Endringssaker er i dag underlagt en omstendelig prosess.

NPL tiltrer endringsforslaget

Kap. 17 Tilsidesettelse av gjeldsordning (etterperioden)

NPL er positiv til fjerning av etterperioden hvor skyldner har fullført sin gjeldsordningsperiode slik det fremgår av departementets forslag.

Kap. 18 Økonomiske og administrative konsekvenser

Det antas at namsmannen vil få økt tilfang av saker dersom de forslåtte endringer blir vedtatt. Samtidig er det foreslått endringer som vil gjøre saksbehandlingen enklere og raskere. Vi antar at det totalt sett vil gjøre at arbeidsmengden blir omtrent som i dag.