Høringssvar fra NAV Indre Østfold

Dato: 10.01.2022

Dette høringssvaret sendes på vegne av gjeldsrådgiverne ved NAV Indre Østfold. Vi har innspill og kommentarer til noen av punktene:

Punkt 9.5: Veiledning av gjeldsordningsskyldnere og kartlegging av oppfølgingsbehov s. 57

Vi anser at det første alternativet er det beste, altså at namsmannen vurderer hvilke personer som trenger oppfølging fra NAV under sin gjeldsordning da de uansett foretar en kartlegging av samtlige skyldnere. Det anses da som unødvendig ekstra-arbeid om gjeldsrådgiverne ved NAV skulle vurdere dette behovet hos samtlige som har fått innvilget gjeldsordning, slik alternativ 2 skisserer.

Punkt 10.1.4: Ekstra utbetalinger i juni og desember

Vi mener at skyldner skal få beholde de ekstra midlene i tillegg til å ha ordinær livsoppholdssats å leve av de andre månedene slik praksis er ved utleggstrekk - at de altså skal få beholde fordelen av feriepenger samt halvt/helt skattefritak i juni og desember. På den måten blir det ikke vanskeligere å leve med gjeldsordning enn utleggstrekk, man kan ha råd til å feriere og feire jul, noe som er særlig viktig for barnefamilier, og det er større muligheter for å møte ekstra-utgifter uten å måtte ty til endring av gjeldsordningen sin.

Livsoppholdssatsene oppleves generelt som lave og er nå i praksis ikke særlig høyere enn sosialsatsene siden de som mottar sosialhjelp får dekket mange utgifter utenom sin livsoppholdssats som gjeldsordningsskyldnere derimot må dekke av sin livsoppholdssats. I tillegg må mange leve på statlig veiledende livsoppholdssats i rundt 8 år som er den tiden det tar fra man starter med utleggstrekk eller betaling etter dekningslovens § 2-7 siste ledd når gjelden er ny og frem til en fullført gjeldsordning (fordi gjelden nå må være relativt gammel før gjeldsordning innvilges).

Punkt 10.3.4 Bør forbrukskomponenter spesifieres i livsoppholdssatsen?

Vi anser det som en fordel at forbrukskomponentene spesifiseres. Dette vil gjøre det enklere å få avsatt ekstra beløp på utgiftssiden til f.eks. helseutgifter. Vi er enige i departementets forslag om at postene strøm og oppvarming bør fastsettes individuelt og holdes utenfor livsoppholdssatsen fordi dette er en utgift som er svært varierende for de enkelte husholdninger og de ulike landsdeler i Norge, mens når det gjelder helse- og reiseutgifter er det slik at det anses for tidkrevende og vanskelig å få dokumentert dette. I tillegg anser vi at alle har visse utgifter til dette, slik at det i livsoppholdssatsen bør ligge noe midler til dette men at ekstrautgifter utover det som ligger i satsen bør man få avsatt ekstra midler til. Om det skulle kreves dokumentasjon fra alle på reise-og helseutgifter kan dette medføre at man ikke får satt av noe til disse postene selv om man innimellom har slike utgifter, hvilket taler for at et basis-beløp bør ligge i livsoppholdssatsen.