Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 842930

Dato: 17.12.2021

Mange skyldnere har sammensatte problemer. Den psykiske belastningen av gjeld er stor, og sperrer ofte for andre tiltak for å bedre situasjonen for den enkelte. Gjeldsordning er kanskje ikke oppnåelig, da personen er ung, på aap og har en mulighet for å tjene penger i framtiden. Jeg ønsker derfor at Gjeldsordningsloven har en slags "konkursbeskyttelse" en periode der. f. eks. sakene stilles i bero i påvente av en avklaring enten mot jobb eller ytelse. 4 måneder i bero er her ikke tilstrekkelig. En tyngende gjeld virker negativt, og tiltak fungerer ikke så lenge skyldner ikke har pusterom. Jeg har også hatt saker der DPS ikke vil behandle brukere før de har ryddet opp i økonomien. Siden opprydding i økonomien ikke godkjennes som behandling, truer dette også ytelsen. Jeg ønsker da en interimsperiode forut for gjeldsordningen fri for brev og purringer og en gulrot for å kunne motiveres til de tiltak som skal gjennomføres. Lengden på denne beskyttelsen må kunne vurderes individuelt. For noen er ett år nok, for noen 2 år osv. For noen er det ingen bedring, men da overføres de ofte til merr permanente ytelser og er mer aktuell for Gjeldsordning. Vurdering etter søknad til Namsfogden.