Høringssvar fra Forbrukerrådet

Dato: 10.01.2022

Forbrukerrådet viser til departements høringsforslag av 22.09.2021 som åpner for regelendringer som skal bidra til at kvalifiserte skyldnere på en enklere og raskere måte enn i dag skal kunne komme frem til en gjeldsordning. Høringen gjelder også forslag til fremtidig organisering av det offentlige tjenestetilbudet knyttet til gjeldsordninger og innretningen av livsoppholdssatser. Departementet har utformet et grundig og oversiktlig høringsnotat som tydelig viser hvilke tema departementet ønsker innspill på. Høringsfristen er av departementet satt til 10. januar 2022.

Forbrukerrådet oversender med dette sitt høringssvar, som kan oppsummeres med følgende punkter:

ü Forbrukerrådet mener det er riktig å myke opp praksisen der søknad om gjeldsordning rutinemessig avvises på grunn av gjeldens alder.

ü Forbrukerrådet mener hvilken type gjeld som inngår i gjeldsporteføljen og om kredittytere har brutt sin plikt til forsvarlig utlånspraksis bør være en del av den generelle støtendevurderingen.

ü Forbrukerrådet mener det vil være mest hensiktsmessige at kravet til egenforsøk opphører i sin helhet.

ü Forbrukerrådet støtter forslaget om at kreditorer må melde inn sine krav innen frist etter kunngjøring av åpning av gjeldsforhandling, men forslaget krever også at skyldnere får bedre tilgang til sannferdige totaloversikter over egen gjeld for å kunne leve opp til sin opplysningsplikt.

ü Etter Forbrukerrådets syn har de offentlige innkreverne og store offentlige kreditorer vel så gode forutsetninger som private profesjonelle innkreverne og store private kreditorer til å følge åpninger av gjeldsordninger. Prinsippet om likebehandling taler for ett felles regelsett.

ü Forbrukerrådet støtter forslaget om å lempe på bestemmelsene som begrenser tilgangen til gjeldsordning til en gang pr. person.

ü Forbrukerrådet er enige med departementet i at et tilbud om oppfølging under gjeldsordning som hovedprinsipp bør være frivillig for skyldneren.

ü Forbrukerrådet støtter departementets forslag om å innføre en «ungdomssats» i form av en fjerde aldersgruppe.

ü Forbrukerrådet støtter departementets forslag om å åpne for sparing blant skyldnere i gjeldsordning, men ber departementet vurdere ytterligere handlingsrom for sparing i bundet pensjonssparing.

ü For å gjøre det lettere for skyldnere å gjøre opp for seg og dermed redusere antallet gjeldsordninger, samt for å effektivisere all gjeldsrådgiving (også rådgivnings som gis utenfor gjeldsordning), bør dagens gjeldsregistre utvides til å inneholde flere former for gjeld og med mer informasjon om de konkrete gjeldspostene som registreres.

Vedlegg