Høringssvar fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Dato: 10.01.2022

Statsforvaltaren ikkje har god nok kjennskap til den praktiske handteringa av saker etter gjeldsordningslova, vi har hverken har utviklings- eller kontrolloppgåver knytt til denne. Vi ser likevel at endringar i gjeldsordningslova har innverknad på dei sosiale tenestene i NAV kontora. Vi velger derfor å dele innspel og eksempler formulert av gjeldsrådgivere v/NAV kontor i Romsdal (se vedlegg)

Vedlegg