Høringssvar fra Nav Bærum v/økonomisk rådgiver

Dato: 29.12.2021

Ang fjerning av krav til egenforsøket, konsekvenser for namsfogd og Nav-kontoret:

Vi ser positivt på at skyldner kan gå direkte til namsfogden for å søke om gjeldsordning når de ønsker det, uten å måtte få saken vurdert av økonomisk rådgiver i forkant. Vi kan derimot ikke se at dette vil lette namsfogdens arbeidsmengde da det vil måtte gjøres et betydelig kartleggingsarbeid for å kunne vurdere om saken er aktuell for gjeldsordning eller ikke.

Det antas i endringsforslaget at fjerning av «egenforsøket» vil frigi ressurser i Nav-kontoret som kan brukes på «sosialfaglig» oppfølging av brukere i gjeldsordning.

For vårt kontor, og mange med oss, vil dette ikke være tilfelle da «egenforsøket» ikke har vært praktisert på mange år. Dette fordi tidligere erfaringer har vist at forslagene til utenrettslig gjeldsordning svært sjelden har ført fram.

Dersom Nav-kontoret tillegges oppgaver med å følge opp brukere under gjeldsordning, må det påregnes at dette vil kreve ekstra ressurser for det enkelte kontor. Alle saker som kommer inn til oss må vi uansett kartlegge, for at vi skal vite hva vi har å jobbe med, og således kunne gi riktig og god rådgivning. Vi kan dermed ikke se at det frigjøres resurser for Nav-kontoret på noen måte.

Det bør presiseres hva som ligger i begrepet «sosialfaglig oppfølging», og på hvilket nivå (1-3) i direktoratets veileder for økonomisk rådgivning dette vil ligge.

Dersom økonomisk forvaltning er tenkt benyttet som et sosialfaglig virkemiddel, må det tas høyde for at dette p.t. ikke er en lovpålagt tjeneste. Ventelistene for å få forvaltning i kommunene er ofte svært lange, tjenesten er ikke alltid organisert som en del av Nav-kontoret, og enkelte kommuner tilbyr ikke forvaltning i det hele tatt.

Hvem skal vurdere behovet for «sosialfaglig oppfølging» i en gjeldsordning:

Det synes ikke hensiktsmessig, eller forsvarlig, at enhver som oppnår gjeldsordning skal inn til Nav-kontoret i etterkant, for å få vurdert sin evne til å gjennomføre en gjeldsordning. Etter vårt syn vil det være best om namsfogden informerer søker om at denne muligheten finnes.

Mulighet for direkte trekk i lønn/ytelser:

Det bør gjøres mulig for namsfogden å trekke direkte i søkers lønn/ytelser, f.eks etter fullmakt. Enten som et tilbud/anbefaling til søker, eller som en forutsetning for gjeldsordning. Etter vårt syn, og erfaring, ligger «læringen» i å mestre å leve på livsoppholdssatsene over lengre tid. Det å klare å få dagligøkonomien til å «gå rundt» på svært begrensede midler, IKKE i selve administreringen av innbetalingene.

Mange av våre brukere etterspør nettopp en slik løsning, og mange uttrykker stor bekymring for at de ikke skal klare å gjennomføre innbetalingene selv. Dette går etter vår erfaring svært sjelden på vilje, men på evne og kapasitet i en ofte svært krevende og sammensatt livssituasjon. Gjeld er ofte bare en del av det totale bildet.

Økte livsoppholdssatser:

Vi ser svært positivt på innføring av en egen ungdomssats. Livsoppholdssatsene bør også økes generelt da det er svært krevende å leve på disse satsene over lengre tid.

Annet:

Vi mener det bør vurderes en bufferordning i gjeldsordning, hvor det settes av midler til uforutsette nødvendige utgifter. Dette vil gi skyldner større trygghet og forutsigbarhet, og det vil sannsynligvis bidra til å redusere antall endringssaker for namsfogden.