Høringssvar fra Nav Bærum v/økonomisk rådgiver

Dato: 29.12.2021

5.5.1 Konsekvenser for NAV kontorene

Påstanden om at det frigjøres ressurser ved NAV kontorene ved fjerning av egenforsøk ser ikke ut til å være gyldig i vår kommune. Vi har i liten grad sendt forslag om frivillige gjeldsordninger de siste årene. Det brukes betydelig tid på kartlegging av søkers gjeld og økonomi før en søknaden om gjeldsordning sendes Namsfogden. Dette vil fortsatt være nødvendig også ved en fjerning av kravet til egenforsøk. Vi må regne med at hoveddelen av søkere fortsatt oppsøker vår tjeneste og vi må kartlegge gjeld og økonomi for i det hele tatt kunne vurdere om det skal søkes om en gjeldsordning eller om andre virkemidler skal tas i bruk. Det vil etter vår mening være dårlig rådgivning å sende søkere direkte videre til Namsfogden uten å ha alle relevante opplysninger i forbindelse med økonomi og gjeld.

Det er slik at i vår kommune at ca 80% av søkermassen ikke er aktuelle, eller modne, for å søke om gjeldsordning når de tar kontakt med oss. Enten fordi det ikke er aktuelt overhodet i saken å søke gjeldsordning, eller fordi at forhold tilsier at en søknad om gjeldsordning bør fremmes på ett senere tidspunkt. Dette er saker som vi fortsatt må jobbe løpende med i fremtiden helt uavhenging av om de frivillige forslagene til gjeldsordning fjernes. Vår jobb som økonomisk rådgiver ligger fast med liten frigjort arbeidsmengde på grunn av eventuelle endringer i kravet til frivillig forsøk.

For oss i vår kommune ser det ut til at en endring kan gi en betydelig økt arbeidsmengde for økonomiske rådgivere totalt sett.

12.5.1.3 Bør dividenden tvangsinnfordres?

Namsfogden har allerede i dag mulighet til å legge inn frivillig trekk etter fullmakt for å motta den månedlige dividenden. Utvidet bruk av dette virkemidlet kan hjelpe mange med å betale rettidig didvidende og unngå mislighold av gjeldsordningen. Utvidet bruk av dette virkemidlelet kan også gjøre behovet for oppfølging av gjeldsordningen mindre da den månedlige betalingen vil være sikret.

Det bør også nevnes at den kommunale frivillige forvaltningen av økonomi ikke er en lovpålagt tjeneste og tilgjengelighet vil variere fra kommune til kommune.