Forsiden

Høringssvar fra KUN (stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord)

Dato: 22.12.2020

Likestillingssenteret KUN (Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord) takker for invitasjonen til å gi innspill til Barne- og familiedepartementets forslag om å gi foreldre fri adgang til å utsette foreldrepengeuttaket fram til barnet fyller tre år. Hovedmålet er i følge høringsnotatet med endringsforslaget er å gi foreldrene større fleksibilitet, samt at ordningen skal bli enklere for foreldre og NAV å administrere.

I et likestillingsperspektiv vil vi understreke at foreldrepermisjonen, og da særlig den såkalte fedrekvoten, er et særs viktig virkemiddel på veien mot et likestilt foreldreskap. Denne viktige tiden i barnets utvikling er også svært viktig for utviklingen av relasjonen mellom far/medmor og barn. Det å være hjemme og viktigste omsorgsperson over tid er en viktig del av å bli en likestilt familie, og selv om fedres tidsbruk er endret de siste tiårene er det fortsatt klare forskjeller mellom kjønnene her. Foreldrene er blitt mer likestilte i tidsbruken, og fedrekvoten er en klar del av denne utviklingen. Menn som har sammenhengende alenetid med barnet tar i større grad denne relasjonen videre i livet, samt har en større forståelse og ansvar for å kombinere arbeid og familieliv.

Vi ser imidlertid også at retten til å være hjemme med barnet må være "ferdig forhandlet", og vi er svært skeptiske til alt som uthuler denne rettigheten, herunder ønsker om fleksibilitet og individuell tilpasning ut over det som allerede ligger i det svært gode systemet vi har utviklet. Erfaringer viser at fedres uttak følger de tildelinger som gjøres i lovverket, og endringer i rettigheter speiles direkte i praksis. Ved at beslutningene om uttak ligger på strukturelt nivå og ikke må forhandles individuelt i og av hver familie, sikres rettigheter både innad i familien og i forhold til arbeidsgiver.

Departementet begrunner delvis endringsforslaget med at enkelte fedre mister opptjente rettigheter grunnet manglende kunnskap om vilkårene for utsettelse. Det synes mer rimelig å avhjelpe dette ved å forbedre skjemaløsninger, og stille krav om planlegging av uttak på lik linje med det som stilles til mor. Det er lagt inn beregning av kostnad ved å endre skjema/veiledning hos NAV, det virker rimeligere å gjøre denne investeringen i å forbedre eksisterende skjemaløsning samt ytterligere informasjonstiltak.

KUN vil også påpeke at muligheten for fleksibilitet og opphør av varslingsfrister i praktisk forstand kan medføre utfordringer for både arbeidsgiver og NAV, og vil derfor ikke nødvendigvis føre til forenkling av saksbehandlingen for NAV. KUN støtter her KS som mener at utkastet ikke tar hensyn til arbeidsgivers behov for forutsigbarhet.

For likestillingssenteret KUN

Lindis Sloan, seniorrådgiver