Høringssvar fra Hæhre & Isachsen Gruppen AS

Dato: 03.08.2020

3. august 2020

Finansdepartementet

Høringsuttalelse fra Hæhre & Isachsen Gruppen AS

1. Innledning

Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat om endring av bokføringsforskriften § 8-1-2a om utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsvirksomhet. Hæhre & Isachsen Gruppen AS inngir med dette en høringsuttalelse til departementets forslag.

Hæhre og Isachsen Gruppen AS er positiv til at det tas initiativ til endring av § 8-1-2a om plikt til utstedelse av salgsdokument i bygg- og anleggsvirksomhet, for å avdempe likviditetsulempen av merverdiavgiftsplikten for omtvistede krav etter gjeldende regelverk. Dessverre vil forslaget fra departementet i liten grad avhjelpe det som er dagens problem, nemlig likviditetsbelastningen som oppstår i de tilfellene partene er uenige om kravet også etter at prosjektet er fullført. Det er disse saken som i dag medfører de største utfordringene for bransjen. Uenigheter og tvister om sluttoppgjøret er dessverre ikke uvanlig, og slike tvister varer i enkelte tilfeller i mange år før endelig oppgjør finner sted. Situasjonen er altså den at Entreprenøren har utført arbeider man mener det skal betales vederlag for, men som ikke er gjort opp av oppdragsgiver. Merbelastningen som oppstår når det i tillegg skal innberettes og betales MVA av det omtvistede beløpet er betydelig.

Hæhre & Isachsen Gruppen har vært og er involvert i slike tvistesaker, som er preget av både et betydelig omfang og varighet. Av særlig betydning for vår virksomhet har vært en tvist knyttet til et vannkraftprosjekt for en offentlig eid byggherre. Opprinnelig kontraktsverdi var ca 830 MNOK eks.mva, mens akkumulert fakturert tilleggskrav p.t. utgjør ca 680 MNOK. I tillegg til den belastningen som følger av den udekkede kostnadsøkningen, utgjør plikten til å fakturere og innbetale merverdiavgift (ca 136 MNOK) en betydelig likviditetsmessig tilleggsbelastning.

Prosjektet er stort og hadde i utgangspunktet en lang byggetid (3 ½ år). Konflikten oppstod tidlig i prosjektet, og tvisten hadde allerede rukket å bli flere år gammel da den skulle opp for domstolsbehandling i tingretten. Det er ikke usannsynlig at saken vil bli anket og må behandles for en høyere rettsinstans. Dette vil innebære at det vil gå ytterligere flere år før saken får en endelig rettskraftig løsning og vederlag kan forventes.

Norsk bygg- og anleggsnæring er preget av prisfokus og svært hard konkurranse, etter hvert også fra et stadig større antall utenlandske entreprenører. Dette gir seg blant annet utslag i svake økonomiske resultater for leverandørene i bransjen. Dette gjør entreprenørene særlig sårbare for manglende oppgjør, og hvor i tillegg den langvarige likviditetsmessige belastningen som følge av merverdiavgiften blir særlig tyngende. Mange entreprenører har ikke den likviditeten som kreves for å håndtere denne situasjonen, og presses derfor til å akseptere løsninger som det ikke er rettslig grunnlag for.

Vi foreslår derfor at endringen må gå ut på at entreprenøren ikke har plikt til å utstede faktura med beregning av merverdiavgift før på det tidspunkt kravets berettigelse er endelig avklart.

Kort om selskapet/konsernet og virksomheten som drives

Hæhre og Isachsen Gruppen er morselskap og eier av blant annet anleggsselskapene Hæhre Entreprenør AS og Isachsen Anlegg AS, begge betydelige entreprenørvirksomheter henholdsvis på nasjonalt og regionalt nivå (Østlandet). Selskapene er rene anleggsvirksomheter og har hoveddelen av sin omsetning knyttet til infrastrukturprosjekter med offentlig byggherrer (stat, fylkeskommune, kommune).

Hæhre & Isachsen Gruppen AS hadde ved utgangen av 2019 samlet omsetning på 5,3 mrd og totalt 1 815 ansatte.

Hæhre Entreprenør ble etablert i 1974 og er en av landets største anleggsentreprenører, med sin hovedvirksomhet knyttet til de største infrastrukturprosjektene i Norge. Selskapet har ca 900 ansatte, og omsatte i 2019 for ca 3,4 mrd. Hæhre gjennomfører prosjekter basert på ulike kontraktsformer, fra totalentrepriser, samspillkontrakter og konkurransepreget dialog til tradisjonelle hovedentrepriser.

Isachsen Anlegg ble etablert i 1986 og er en regional anleggsentreprenør med nedslagsfelt over store deler av Østlandet. Selskapet har 600 ansatte, og omsatte i 2019 for ca 1,7 mrd.

Isachsens kjernevirksomhet er vei, VA og grunnarbeid, men selskapet har også fagmiljøer innenfor sprøytebetong, NoDig, transport, samt pukk og grus.

Denne høringsuttalelsen inngis også på vegne av disse selskapene.

Med vennlig hilsen

Hæhre & Isachsen Gruppen AS

Peter Kvisgaard

Juridisk direktør