Høringssvar fra Odd Einar Kne AS

Dato: 29.07.2020

Finansdepartementet

Høringsuttalelse fra Odd Einar Kne AS

  1. Innledning

Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat om endring av bokføringsforskriften § 8-1-2a om utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsvirksomhet. Odd Einar Kne AS inngir med dette en høringsuttalelse til departementets forslag.

Odd Einar Kne AS er positiv til at det tas initiativ til endring av § 8-1-2a om plikt til utstedelse av salgsdokument i bygg- og anleggsvirksomhet, for å avdempe likviditetsulempen av merverdiavgiftsplikten for omtvistede krav etter gjeldende regelverk. Dessverre vil forslaget fra departementet i liten grad avhjelpe det som er dagens problem, nemlig likviditetsbelastningen som oppstår i de tilfellene partene er uenige om kravet også etter at prosjektet er fullført. Det er disse saken som i dag medfører de største utfordringene for bransjen. Uenigheter og tvister om sluttoppgjøret er dessverre ikke uvanlig, og slike tvister varer i enkelte tilfeller i mange år før endelig oppgjør finner sted. Situasjonen er altså den at Entreprenøren har utført arbeider man maner det skal betales vederlag for, men som ikke er gjort opp av oppdragsgiver. Merbelastningen som oppstår når det i tillegg skal innberettes og betales MVA av det omtvistede beløpet er betydelig.

Vi har hatt en sak der MVA har vært en belastning for firmaet.

Vi ble ikke enig om masser og en tekst i beskrivelsen, saken havnet i retten og gikk til Tingretten, der vi vant saken. Saken pågikk i nesten 2 år.

Vi foreslår derfor at endringen må gå ut på at entreprenøren ikke har plikt til å utstede faktura med beregning av merverdiavgift før på det tidspunkt kravets berettigelse er endelig avklart.

Kort om selskapet om virksomheten som drives

Selskapet driver innenfor bygg og anlegg, og har en del jobber for vegvesenet og fylkeskommunen med vegbygging og div. vi er et firma på ca. 70 ansatte. Og omsetter for 150 Mill, vi holder til i Steinkjer, men tar på oss jobber i store deler av midt Norge.

Med vennlig hilsen

Odd Einar Kne

Vedlegg