Høringssvar fra Kjell Foss AS

Dato: 27.07.2020

Finansdepartementet 27.07.2020

Høringsuttalelse fra Kjell Foss konsernet

1. Innledning

Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat om endring av bokføringsforskriften § 8-1-2a om utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsvirksomhet. Kjell Foss konsernet inngir med dette en høringsuttalelse til departementets forslag.

Kjell Foss konsernet er positiv til at det tas initiativ til endring av § 8-1-2a om plikt til utstedelse av salgsdokument i bygg- og anleggsvirksomhet, for å avdempe likviditetsulempen av merverdiavgiftsplikten for omtvistede krav etter gjeldende regelverk. Dessverre vil forslaget fra departementet i liten grad avhjelpe det som er dagens problem, nemlig likviditetsbelastningen som oppstår i de tilfellene partene er uenige om kravet også etter at prosjektet er fullført. Det er disse saken som i dag medfører de største utfordringene for bransjen. Uenigheter og tvister om sluttoppgjøret er dessverre ikke uvanlig, og slike tvister varer i enkelte tilfeller i mange år før endelig oppgjør finner sted. Situasjonen er altså den at Entreprenøren har utført arbeider man mener det skal betales vederlag for, men som ikke er gjort opp av oppdragsgiver. Merbelastningen som oppstår når det i tillegg skal innberettes og betales MVA av det omtvistede beløpet er betydelig.

Vi opplever et generelt økende konfliktnivå i bransjen, spesielt opp mot store og offentlige byggherrer. Mye av årsaken mener vi er en særdeles negativ utvikling innen kontraktsrett, der byggherrene velger å avtale seg vekk fra vektede NS kontraktstandarder. Anbud basert på svake beskrivelser og risikoovergang til utførende part er blitt normalen. Risikoen videreføres etter et back-to-back-prinsipp nedover i kontraktskjeden. Entreprenørene utfører derfor i mange tilfeller arbeid de ikke får betalt for. Ved vesentlige endringer kan god og omfattende dokumentasjon kunne gi krav på kompensasjon, og rettslig fremmes som en endring. Fremsettelse av krav medfølger MVA belastning og resultatet er at det i flere entreprenørledd blir bundet opp kapital i MVA på svært usikre krav.

Vi foreslår derfor at endringen må gå ut på at entreprenøren ikke har plikt til å utstede faktura med beregning av merverdiavgift før på det tidspunkt kravets berettigelse er endelig avklart.

2. Kort om konsernet og virksomheten som drives

Kjell Foss konsernet er en landsdekkende ledende aktør innen sprengningsbransjen og utfører alle typer bore- og sprengningsarbeid i dagen. Vi har bred erfaring fra prosjekt innen vei, bane, industri, kraftanlegg mm. Konsernet er et heleid familiedrevet selskap, og har over 100 fast ansatte og en svært omfattende maskinpark. Selskapene omsetter for 260 mill. i året.

Med vennlig hilsen

Kjell Foss konsernet

Kristoffer Foss

Daglig Leder Kjell Foss AS