Høringssvar fra Skanska Norge AS

Dato: 04.08.2020

Høringsuttalelse

1. Innledning

Det vises til Finansdepartementets høringsnotat om endring av bokføringsforskriften § 8-1-2a om utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsvirksomhet. Skanska Norge AS («Skanska») inngir med dette en høringsuttalelse til departementets forslag.

Skanska er positiv til at det tas initiativ til endring av § 8-1-2a om plikt til utstedelse av salgsdokument i bygg- og anleggsvirksomhet, for å avdempe likviditetsulempen av merverdiavgiftsplikten for omtvistede krav etter gjeldende regelverk. Men siden omtvistede krav i hovedsak kommer på spissen i forbindelse med sluttoppgjøret, som i tid normalt kommer etter fullføring, vil Finansdepartementets forslag ikke løse problemene for oss som entreprenør. Videre vil entreprenøren ofte ønske å fakturere når arbeidet er utført, i håp om at oppdragsgiver vil betale, og dermed oppstår plikt til å innbetale mva.

Vi foreslår derfor at endringen må gå ut på at entreprenøren ikke har plikt til å utstede faktura med beregning av merverdiavgift før på det tidspunkt kravets berettigelse er endelig avklart. Nedenfor vil vi begrunne dette forslaget nærmere.

2. Kort om Skanska i Norge

Skanska er et eiendomsutviklings- og entreprenørkonsern. Vi utfører entreprenøroppdrag for en offentlige og private oppdragsgiver, både innenfor bygg og anlegg. Skanska er en av de største anleggsentreprenørene i Norge og utøver denne virksomhet over hele Norge. Skanska har ca. 3.500 ansatte og omsatte for rundt kr. 14 milliarder i 2019.

3. Tvister i anleggssektoren og behandling av merverdiavgift

Som en av de største anleggsentreprenørene i Norge har Skanska vært involvert i en rekke tvister de siste årene. Typisk har dette vært mot de store offentlige byggherrene, som Bane Nor og Statens vegvesen. Tvistene oppstår som oftest som følge av uklart konkurransegrunnlag og uforutsette forhold i forbindelse med gjennomføring av prosjektet. Dette medfører ofte også utfordringer knyttet til effektivitet, som igjen blir grunnlag for såkalte plunder og heft krav. Disse kan det være vanskelig å avdekke tidlig i prosjektet, og avdekkes gjerne først når prosjektene begynner å rapportere negative tall.

Slike krav blir gjenstand for diskusjoner og tas med som del av sluttoppgjøret. Selv om mange saker løses i forbindelse med sluttoppgjøret, har vi sett de siste årene sett at flere saker ikke blir løst uten bistand fra rettsapparatet. Når en sak ender i rettsapparatet kan det ta svært lang tid før sakene enten finner sin løsning gjennom endelig dom eller ved et senere forlik. I enkelte tilfeller har vi sett at det tar mange år før saken har funnet sin løsning.

Utfordringen i slike saker er at vi som entreprenør har fakturert vårt opprinnelig krav og lagt ut merverdiavgift for det fakturerte beløpet. I og med at byggherrene ikke har akseptert kravet, forblir de ubetalt, og vi får ikke dekket inn merverdiavgiften som vi har lagt ut. Det er først når tvistene er endelig løst, gjerne etter flere år, at beløpet enten blir betalt av byggherren eller blir refundert av det offentlige, i den grad kravet ikke har ført frem.

I forslaget til endring av bokføringsforskriftens § 8-1-2a er det lagt opp til at entreprenørene ikke vil ha plikt til å utstede faktura med beregning av mva for omtvistede krav som oppstår og forblir uløste i byggefasen. Slikt omtvistet krav skal således faktureres i forbindelse med sluttoppgjøret. Forslaget vil derfor hjelpe noe i langvarige prosjekter. Men- siden omtvistede krav i hovedsak kommer på spissen i forbindelse med sluttoppgjøret, som i tid normalt kommer etter fullføring, vil forslag ikke løse hovedproblemet for entreprenørene, som er den lange tiden entreprenørene ligger ute med forskuttert mva fra sluttoppgjør til et omtvistet krav er endelig avklart.

For Skanskas del har mva-beløp vi har ligget ut med tidligere utgjort flere hundre millioner kroner. Pr. i dag har vi redusert omfanget av omtvistede krav, men dette vil variere fra tid til annen.

4. Avslutning

Som nevnt innledningsvis ser vi på Finansdepartementets forslag som en forbedring. Vi ber imidlertid om at det også tas inn en regulering som medfører at entreprenørene ikke er forpliktet til å fakturere omtvistede krav inntil kravet er endelig avklart ved forlik eller ved hjelp av rettsvesenet. Videre bør partene ha en rett og plikt til å korrigere innbetalt og fradragsført mva. der det avdekkes at kravet er omtvistet etter fremsendelse av fakturagrunnlag.

Med vennlig hilsen

Gunnar Garred

Juridisk direktør

Skanska Norge AS