Høringssvar fra BDO Advokater AS

Dato: 03.08.2020

Høringsvar - forslag til endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Intensjonen om å unngå at merverdiavgiften blir en unødvendig økonomisk belastning for entreprenører som har fakturert for sine leveranser uten å motta oppgjør, er svært positivt.

BDO Advokater sine innvendinger mot forslaget skyldes at løsningen som nå er foreslått bare gir løsning på deler av problemstillingen. Som det fremgår av våre innspill nedenfor kan en nærmere utredning av en løsning basert på beregning av merverdiavgift ved snudd avregning, hvor kjøper beregner merverdiavgiften, (reverse charge), gi muligheter for å unngå likviditetsbelastning som følge av merverdiavgift på «uavklarte» vederlag.

Innvendinger mot forslaget:

- Forslaget tilstreber kun å løse problemstillingen for perioden frem til fullføring

o Bør omfatte perioden frem til endelig oppgjør/avklart endelig vederlag

- Krav rettes normalt ved å sende faktura

o Når faktura oftest kommer før betaling fremstår det som upraktisk å skulle avklare mht. betaling før en utsteder faktura

- Det antas å kun være i spesielle tilfeller, og der valgt standard allerede åpner for senere avklaring av tilleggsleveranser/vederlagets størrelse, at foreslått regel om mulig utsatt fakturering vil være aktuelt

- En utsettelse av fakturering frem til fullføring kan forenkle skatteetatens kontrollarbeid mht. periodiseringsproblematikk ved langvarige prosjekter, men utgjør ingen løsning for likviditetsbelastningen som medfører redusert arbeidskapital og kan medvirke til at virksomheten i verste fall går konkurs

- Ingen løsning på de økonomiske utfordringene entreprenører står ovenfor der det tar lang tid fra fullføring til endelig sluttoppgjør blir avklart

Vår vurdering er at den urimelige situasjonen der selger må innrapportere og betale utgående merverdiavgift uten å få oppgjør, samtidig som kjøper kan kreve fradrag for merverdiavgift på mottatt faktura uten å betale, i stor grad vil videreføres med løsningen som foreslås.

Kommentarer vedrørende forslaget om å avvente utstedelse av faktura

I entrepriser skal tillegg for endringsarbeider varsles skriftlig. Når arbeidene er utført skal kravet rettes uten unødig opphold. Dette gjelder også i prosjektperioden. Et krav rettes ved å utstede en faktura med spesifikasjon av hvilke arbeider som er utført med tilhørende vederlag. Faktura er også utgangspunktet for en eventuell beregning av renter ved for sen betaling. Det å skulle avklare om kunden er villig til å betale for tilleggsarbeid før fakturering, og eventuelt utsette fakturering til prosjektet er fullført, vil i mange sammenhenger være uaktuelt.

Kommentarer til manglende løsning for krav etter fullføring

Forslaget som foreligger, vil som nevnt bare i begrenset grad være en løsning på utfordringer mht. merverdiavgift på ubetalte krav også før fullføring. Den lange perioden som kan gå fra fullføring, og til det foreligger en endelig rettskraftig dom som avgjør vederlaget, vil fortsatt medføre en stor likviditetsbelastning på entreprenør.

Fra sluttfaktura er sendt er det en frist på 3 år på å ta ut stevning. Partene vil normalt bruke tid på forhandlinger før stevning tas ut. Etter at stevning tas ut vil saken ofte gå til megling, med formål å komme til enighet før behandling i tingretten. Legger en til grunn at det anslagsvis vil ta ett år pr. rettsinstans, kan perioden hvor problemstillingen er aktuell bli atskillig lengre enn selve byggeperioden. Saken kan gå helt opp til Høyesterett, og det kan da medgå en periode på rundt 3 år fra stevning før saken er avgjort.

Dette synliggjør behovet for en regel som er anvendelig også i forhold til annet regelverk, og som dekker en lengre periode enn frem til fullføringstidspunktet for prosjektet.

Forslag til alternativ løsning:

En alternativ løsning, hvor en oppnår ønsket effekt, kan være beregning av merverdiavgift ved reverse charge ved kjøp av entreprisetjenester. For å unngå å flytte likviditetsbelastning over på kjøper (uten fradragsrett) må det samtidig gis egne regler for tidspunkt for beregning av merverdiavgift ved reverse charge med tilhørende periodisering av beregningen.

- Selger unngår å måtte oppkreve og betale inn merverdiavgift

- Kjøper overtar plikt til å beregne merverdiavgift og kan fradragsføre beregnet merverdiavgift i den grad bruken gir rett til fradrag

- Kjøper uten rett til fradrag for merverdiavgift, eller kun rett til forholdsmessig fradrag, kan velge å utsette beregningen av merverdiavgift til verdien på leverte varer og tjenester er avklart

Modell med reverse charge ved leveranse av entreprisetjenester kan avgrenses til de tilfeller der kontraktsmotpart/kunde har et organisasjonsnummer. Kontrollhensyn kan ivaretas ved innberetning:

- Rapporteres av selger med egen merverdiavgiftskode, slik at skattemyndighetene lett kan trekke ut aktuelle leverandører og har mulighet til å hente inn kontrollopplysninger om kjøpere

- Registrert kjøper rapporterer inn merverdiavgiften via mva-meldingen

- Ikke-registrert kjøper kan innberette merverdiavgiften etter en tilsvarende ordning som ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet

Beregning og periodisering av merverdiavgift

Kjøper (med org.nr.) vil få en plikt til å beregne merverdiavgift ved mottak av faktura. Der det for ingen del eller kun delvis foreligger rett til fradrag for merverdiavgift vil kjøper få en likviditetsulempe som følge av beregning av merverdiavgift ved reverse charge. Det bør vurderes å innføre særskilte regler for kjøpers beregning av merverdiavgift ved reverse charge for omstridte krav frem til fullføring og i saker der det tas ut stevning. F.eks. kan regelverket åpne for at kjøper kan utsette tidspunkt for plikt til å beregne merverdiavgift ved reverse charge til domsavsigelse/mottak av kreditnota, men med periodisering tilbake til den skattleggingsperioden for merverdiavgift da faktura som det omstridte kravet gjelder ble utstedt. Ved slik utsettelse vil kjøper bli belastet med renter for den del av merverdiavgiften som ikke er fradragsberettiget og en unngår da trolig å komme i strid med EØS-regelverket.

Andre fordeler med beregning av merverdiavgift ved reverse charge

Benyttelse av en ordning med snudd avregning/reverse charge som skissert vil likestille tidspunkt for beregning av merverdiavgift ved omsetning og uttak.

En ordning med beregning av merverdiavgift ved reverse charge for entrepriser er videre et effektivt middel for å begrense svindel ved bruk av merverdiavgifts-karuseller (kjøper fradragsfører merverdiavgift som ikke innberettes/betales av selger).