Høringssvar fra Tverås Maskin og Transport AS

Dato: 03.08.2020

Høringsuttalelse fra Tverås Maskin og Transport AS (TMT AS)

Innledning

Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat om endring av bokføringsforskriften § 8-1-2a om utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsvirksomhet. TMT AS inngir med dette en høringsuttalelse til departementets forslag.

TMT AS er positiv til at det tas initiativ til endring av § 8-1-2a om plikt til utstedelse av salgsdokument i bygg- og anleggsvirksomhet, for å avdempe likviditetsulempen av merverdiavgiftsplikten for omtvistede krav etter gjeldende regelverk.

Dessverre vil forslaget fra departementet i liten grad avhjelpe det som er dagens problem, nemlig likviditetsbelastningen som oppstår i de tilfellene partene er uenige om kravet også etter at prosjektet er fullført. Det er disse saken som i dag medfører de største utfordringene for bransjen. Uenigheter og tvister om sluttoppgjøret er dessverre ikke uvanlig, og slike tvister varer i enkelte tilfeller i lang tid før endelig oppgjør finner sted. Situasjonen er altså den at Entreprenøren har utført arbeider man mener det skal betales vederlag for, men som ikke er gjort opp av oppdragsgiver. Merbelastningen som oppstår når det i tillegg skal innberettes og betales MVA av det omtvistede beløpet er betydelig.

TMT AS er bekymret for utviklingen i bransjen der en ser at mange store prosjekter avsluttes med uenighet om oppgjør og ender i rettssystemet.

Summen av risikoen i de større prosjektene vil kunne hemme vekst og utvikling hos Norske entreprenører samt i verste fall være en medvirkende årsak til at mindre og mellomstore bedrifterr ikke klarer seg økonomisk i en tvist. Når en må legge ut mva for arbeid en ikke har fått oppgjør for vil v're en ekstra belastning.

Vi foreslår derfor at endringen må gå ut på at entreprenøren ikke har plikt til å utstede faktura med beregning av merverdiavgift før på det tidspunkt kravets berettigelse er endelig avklart.

Kort om selskapet

TMT AS er en mellomstor maskinentreprenør med foretningsadresse på Stjørdal i Trøndelag. Bedriften er familieeid med ca 160 ansatte og en årsomsetning på ca 400 millioner eks mva.

Vi utfører det meste innenfor generel anleggs- og bergverksvirksomhet i Midt-Norge.

Med vennlig hilsen

Frode Tverås

Tverås Maskin og Transport AS