Høringssvar fra Roald Madsen AS

Dato: 27.07.2020

Finansdepartementet

Høringsuttalelse fra Roald Madsen AS

  1. Innledning

Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat om endring av bokføringsforskriften § 8-1-2a om utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsvirksomhet. Roald Madsen AS inngir med dette en høringsuttalelse til departementets forslag.

Roald Madsen AS er positiv til at det tas initiativ til endring av § 8-1-2a om plikt til utstedelse av salgsdokument i bygg- og anleggsvirksomhet, for å avdempe likviditetsulempen av merverdiavgiftsplikten for omtvistede krav etter gjeldende regelverk. Dessverre vil forslaget fra departementet i liten grad avhjelpe det som er dagens problem, nemlig likviditetsbelastningen som oppstår i de tilfellene partene er uenige om kravet også etter at prosjektet er fullført. Det er disse saken som i dag medfører de største utfordringene for bransjen. Uenigheter og tvister om sluttoppgjøret er dessverre ikke uvanlig, og slike tvister varer i enkelte tilfeller i mange år før endelig oppgjør finner sted. Situasjonen er altså den at Entreprenøren har utført arbeider man maner det skal betales vederlag for, men som ikke er gjort opp av oppdragsgiver. Merbelastningen som oppstår når det i tillegg skal innberettes og betales MVA av det omtvistede beløpet er betydelig.

Vi har for tiden 65 millioner kroner som står ute i fra det offentlige i Norge. Summen er inkl mva. Dvs ca 13 millioner i utestånde mva.

Vi foreslår derfor at endringen må gå ut på at entreprenøren ikke har plikt til å utstede faktura med beregning av merverdiavgift før på det tidspunkt kravets berettigelse er endelig avklart.

Roald Madsen AS er en maskinentreprenør med hovedkontor i Tromsø. Har 110 ansatte og omsetter for kr 280 million. Tar oppdrag i hele Nord Norge.

Med vennlig hilsen

Rune Øien Madsen