Høringssvar fra Brødrene Bjerkli AS

Dato: 03.08.2020

Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat om endring av bokføringsforskriften § 8-1-2a om utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsvirksomhet. Br. Bjerkli AS inngir med dette en høringsuttalelse til departementets forslag.

Br. Bjerkli AS er positiv til at det tas initiativ til endring av § 8-1-2a om plikt til utstedelse av salgsdokument i bygg- og anleggsvirksomhet, for å avdempe likviditetsulempen av merverdiavgiftsplikten for omtvistede krav etter gjeldende regelverk. Dessverre vil forslaget fra departementet i liten grad avhjelpe det som er dagens problem, nemlig likviditetsbelastningen som oppstår i de tilfellene partene er uenige om kravet også etter at prosjektet er fullført. Det er disse saken som i dag medfører de største utfordringene for bransjen. Uenigheter og tvister om sluttoppgjøret er dessverre ikke uvanlig, og slike tvister varer i enkelte tilfeller i mange år før endelig oppgjør finner sted. Situasjonen er altså den at Entreprenøren har utført arbeider man maner det skal betales vederlag for, men som ikke er gjort opp av oppdragsgiver. Merbelastningen som oppstår når det i tillegg skal innberettes og betales MVA av det omtvistede beløpet er betydelig.

Vi har flere eksempler på dette ila. siste 10 år, men velger ett eksempel der vi per i dag har utlegg for mva uten å ha mottatt betaling, etter at prosjekt er overlevert.

Dette er et prosjekt i Trondheim der vi er underentreprenør for en totalentreprenør (avtalepart) som har avtale med Trondheim kommune om oppføring av en skole. Prosjektet ble overlevert på høsten 2019 med tilhørende sluttfaktura og faktura for tilleggsarbeider. For en tilleggsjobb, vedr. omlegging av kabler, har vi sendt faktura på kr ca. 0,5 mill eks mva. Vår avtalepart har vært i rettsmekling uten og blitt enige og saken kommer opp for retten i slutten av år 2020. Vår sak er en del av denne saken. Uansett, så har vi et mva-utlegg på ca. kr 125 000,- i lang tid før vi eventuelt vet om vi får betaling eller ikke. Dette er lang tid etter at prosjektet er overlevert.

Det er meget ugunstig om noen entreprenører vil velge å avvente en overlevering av et prosjekt på sikt pga. at de har en sak som omfatter store mva-utlegg.

Vi foreslår derfor at endringen må gå ut på at entreprenøren ikke har plikt til å utstede faktura med beregning av merverdiavgift før på det tidspunkt kravets berettigelse er endelig avklart.

Br. Bjerkli AS er en entreprenørbedrift som driver med grunnarbeid. Firmaet inngår i et konsern med flere andre firma. Firmaene er familieeid med over 50 års historie. Omsetning for Br. Bjerkli AS er årlig mellom 100 - 130 mill, og ca. 160 - 200 mill i året for kosnernet.