Høringssvar fra Nelfo

Dato: 09.07.2020

Nelfos høringssvar

Nelfo er en landsforening i NHO som representerer store og små teknologibedrifter innen elektro, ekom, automatisering, energi og heis. Våre medlemsbedrifter leverer tekniske installasjoner og anlegg til mange samfunnsområder, også til bygg og anleggssektoren.

Nelfo viser til Finansdepartementets pågående høring av forslag til endringer i bokføringsforskriften § 8-1-2a som regulerer tidspunktet for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid og verftsindustri. Gjeldende hovedregel er at salgsdokument skal utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Endringsforslaget består i at det i perioden frem til arbeidet er fullført, bare inntrer faktureringsplikt dersom det mottas delbetalinger for utført arbeid eller materialer som er tilført kontraktsgjenstanden. Dette åpner for at i tilfeller der det oppstår tvist om et krav fra entreprenøren, kan fakturering av kravet utsettes til fullførelse av oppdraget.

Departementet beskriver i høringsnotatet likviditetsutfordringene for entreprenørene ved at de etter gjeldende regelverk må betale merverdiavgift for utført og fakturert arbeid selv om oppdragsgiver bestrider og ikke betaler kravet. Det innebærer at entreprenørene må innbetale mva for det fakturerte beløpet til tross for at de ikke får betalt for arbeidet. Dette innebærer en skjev likviditetsbelastning for entreprenørene.

Nelfo er positiv til at det tas initiativ til endring av § 8-1-2a om plikt til utstedelse av salgsdokument i bygg- og anleggsvirksomhet, for å avdempe likviditetsulempen av merverdiavgiftsplikten for omtvistede krav etter gjeldende regelverk. Men siden omtvistede krav i hovedsak kommer på spissen i forbindelse med sluttoppgjøret, som i tid normalt kommer etter fullføring, vil Finansdepartementets forslag ikke løse problemene for oss som entreprenør. I bygg- og anleggsbransjen tilsvarer fullførelse det formelle tidspunktet for overtakelse, dvs det tidspunktet oppdragsgiver overtar det formelle ansvaret for objektet. I entreprisekontrakter har entreprenørene typisk to måneder fra overtakelse til endelig sluttoppgjør skal presenteres.

Høringsforslaget tar ikke hensyn til den tiden det normalt tar for partene å komme til enighet om endelig sluttoppgjør i store bygg- og anleggsentrepriser. Det kan ta flere måneder å behandle og avklare et endelig sluttoppgjør, og flere år dersom tvisten ender i rettssystemet. Når departement foreslår at frist for endelig faktura er 1 – en måned etter fullførelse (=overtakelse) og plikten til å innbetale mva følger denne, gir det fremdeles bedriftene de samme likviditetsutfordringen ved at de må innbetale merverdiavgift til tross for at de ikke er sikret betaling fra kunden.

Vi ber derfor Finansdepartementet om å omforme forslaget slik at entreprenøren har plikt til å utstede faktura med beregning av merverdiavgift for den delen av oppgjøret partene er omforent om. Og videre at faktureringsplikt for de utestående kravene først inntreffer på det tidspunktet partene har avklart oppgjøret.

Vennlig hilsen

Tore Strandskog

Nelfo, Direktør næringspolitikk

Vedlegg