Høringssvar fra Park & Anlegg AS

Dato: 03.08.2020

Høringsuttalelse fra Park & Anlegg AS, org nummer 982382955

1. Innledning

Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat om endring av bokføringsforskriften § 8-1-2a om utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsvirksomhet. Park & Anlegg AS inngir med dette en høringsuttalelse til departementets forslag.

Park & Anlegg AS er positiv til at det tas initiativ til endring av § 8-1-2a om plikt til utstedelse av salgsdokument i bygg- og anleggsvirksomhet, for å avdempe likviditetsulempen av merverdiavgiftsplikten for omtvistede krav etter gjeldende regelverk. Dessverre vil forslaget fra departementet i liten grad avhjelpe det som er dagens problem, nemlig likviditetsbelastningen som oppstår i de tilfellene partene er uenige om kravet også etter at prosjektet er fullført. Det er disse saken som i dag medfører de største utfordringene for bransjen. Uenigheter og tvister om sluttoppgjøret er dessverre ikke uvanlig, og slike tvister varer i enkelte tilfeller i mange år før endelig oppgjør finner sted. Situasjonen er altså den at Entreprenøren har utført arbeider man maner det skal betales vederlag for, men som ikke er gjort opp av oppdragsgiver. Merbelastningen som oppstår når det i tillegg skal innberettes og betales MVA av det omtvistede beløpet er betydelig.

Nedenfor har vi satt opp en enkel oversikt over noen av de prosjektene vi har hatt utestående innbetalt merverdiavgift på i over 12 måneder, dette grunnet bl.a. uenighet om sluttoppgjør. Innbetalt merverdiavgift har medført store likviditetsmessige utfordringer, dette på toppen av utfordringene knyttet til diskusjonene rundt betaling for selve kravet.

Byggherre

Prosjekt

Periode

Mva utestående

lengre enn ett år

SVV

Kråkerøyforbindelsen

2009-13

kr 5 268 444,00

SVV

RV22

2013-18

kr 9 368 360,00

SVV

Bråtesletta

2015-19

kr 5 322 847,00

SVV

RV 110 Simo-Ørebekk

2016-

kr 19 644 330,00

Ullensaker kommune

Bakkedalen

2016-20

kr 2 287 521,00


Vi foreslår derfor at endringen må gå ut på at entreprenøren ikke har plikt til å utstede faktura med beregning av merverdiavgift før på det tidspunkt kravets berettigelse er endelig avklart.

Kort om selskapet/konsernet om virksomheten som drives

Park & Anlegg AS er en maskinentreprenør med prosjekter innen grunnarbeid og bygg. Vi har Søndre-Follo som vårt geografiske nedslagsfelt og våre 240 medarbeidere omsatte i 2019 for 720 MNOK. Omsetningen er fordelt 50/50 på offentlige kunder og private profesjonelle utbyggere.

Med vennlig hilsen

PARK & ANLEGG AS

Lars-Erik Sundell

Daglig leder