Høringssvar fra NHO

Dato: 03.08.2020

NHO viser til høringsnotat 17. juni 2020 med forslag til endringer i tidfestingsreglene for merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid. Endringene er foreslått gjennomført ved endringer i bokføringsforskriften.

NHO er positive til at det foreslås endringer som kan avhjelpe likviditetsutfordringene i bygge- og anleggsbransjen mht. innbetaling av merverdiavgift når det oppstår tvister, men forslaget er ikke tilstrekkelig. Det ikke gir bransjen anledning til å utsette innbetalingen utover fullføringstidspunktet for prosjektet, som er tidspunktet da tvister ofte oppstår. NHO mener at en bredere løsning, der innbetalingen av merverdiavgiften ved tvister utsettes til betaling er mottatt, må vurderes, og at det må avklares om en slik løsning innebærer statsstøtte.

Etter dagens merverdiavgifts- og bokføringsregelverk må merverdiavgiften innbetales når varene eller tjenesten er levert og faktura er utstedt. Om det oppstår tvist og kjøperen ikke betaler fakturaen, må selgeren likevel innbetale merverdiavgiften til staten. For entreprenør- og verftsbransjen innebærer dette en betydelig likviditetsulempe grunnet store tvistesummer og et relativt høyt tvistenivå.

Forslaget til endringer i regelverket er en del av avtalen om revidert statsbudsjett for 2020. I Innst.360 S (2019-2020) uttaler blant annet flertallet følgende: "Nåværende regelverk innebærer dermed at entreprenørene kan bli nødt til å innberette og betale merverdiavgift på krav som oppdragsgiveren bestrider og nekter å betale. F l e r t a l l e t mener at dette utsetter entreprenørene for en betydelig og unødvendig likviditetsbelastning (…)."

Forslaget som er sendt på høring innebærer at det blir mulig å utsette betalingen i kontrakter i bransjen til prosjektet er fullført, selv om det er avtalt at det skal være delinnbetalinger i tråd med fremdriften. Det gir entreprenørene anledning til å utsette å delbetalinger og dermed innbetaling av merverdiavgift. Forslaget gir derimot ikke entreprenørene mulighet til å utsette innbetalingen av merverdiavgift utover fullføringstidspunktet, som er det tidspunktet der tvister ofte oppstår. Regelendringen er et skritt i positiv retning, men den er ikke tilstrekkelig for å lette på likviditetsulempen som bransjen opplever ved tvister, som uttalelsen i Innst.360 S (2019-2020) viser er intensjonen til flertallet med forslaget.

I høringsnotatet drøfter Finansdepartementet kort en mer omfattende endring der innbetaling av merverdiavgift for omtvistede krav utsettes. En slik løsning blir ikke foreslått grunnet faren for misbruk av ordningen, ved at den kan virke som et insentiv til tvister, og statsstøtteregelverket.

NHO mener at forholdet mellom en ordning med utsettelse av innbetaling av merverdiavgift ved tvister og statsstøtteregelverket må utredes, og at et slikt forslag eventuelt må avklares med ESA.